Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 5.4.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 5.4.2007ZO ukládá

Usnesení č. 32/2007: ZO ukládá výboru pro územní plánování a výstavbu vypracovat metodický postup při realizaci výjimek, resp. žádostí o ně, ze stavební uzávěry. Termín vypracování postupu - příští řádné zasedání ZO.

Usnesení č. 33/2007: ZO ukládá pí. Rázkové úkol objasnit okolnosti převodu pozemku parc. č. 19/25 v k.ú. Divec pod komunikací ve vlastnictví Sdružení sítě Divec na obec. Zda byla dohoda příp. smlouva obce o této skutečnosti se Sdružením sítě Divec - sumarizace podkladů pro jednání a řešení této věci, a to s termínem do příštího řádného zastupitelstva.

Usnesení č. 34/2007: ZO ukládá starostovi podniknout patřičné kroky s poukazem na vadné plnění (vedení účetnictví – rok 2006) ze strany p. Macha. Tím je míněno vyzvat pana Macha k odstranění chyb a k poskytnutí na to navazující součinnosti.


ZO schvaluje

Usnesení č. 35/2007: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na pořádání čarodějnic. Dar je účelově vázán na nákup nealko nápojů a sladkostí pro děti. Dar bude poskytnut formou proplacení faktur za nákup výše uvedeného zboží. Celá akce bude následně vyúčtována a vyhodnocena.………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce