Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 22.3.2007

U S N E S E N Í

z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 22.3.2007ZO schvaluje

Usnesení č. 30/2007: ZO schvaluje předloženou rozpočtovou změnu č. 1/2007 rozpočtu obce pro rok 2007 v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 4.890,- Kč a snížení výdajů o 147.361,- Kč.


Usnesení č. 31/2007: ZO k Návrhu územního opatření č.1/2007 obce Divec o stavební uzávěře na celém katastrálním území obce Divec obce konstatuje, že dotčenými orgány nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění návrhu v tomto smyslu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebude veřejné projednání návrhu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že upravený návrh, včetně výzvy k podání připomínek a námitek, bude dotčeným osobám doručen veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce (fyzické i elektronické).
Zastupitelstvo obce realizací pověřuje starostu a místostarostu.………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce