Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 1.3.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 1.3.2007

ZO bere na vědomí
Usnesení č. 22/2007: ZO bere na vědomí Kontrolním výborem vypracovaný protokol z místního šetření ve věci nedovolené likvidaci odpadů.

Usnesení č. 23/2007: ZO bere na vědomí zprávu z konané schůze výboru pro územní plánování a výstavbu ze dne 22.2.2007.

Usnesení č. 24/2007: ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok za rok 2006 (audit).

Pí Miroslava Rázková v duchu zákona o obcích složila předepsaným způsobem slib.


ZO schvaluje
Usnesení č. 25/2007: ZO schvaluje znění návrhu závěrečného účtu obce Divec za rok 2006.

Usnesení č. 26/2007: ZO schvaluje změnu směrnice č. 5/2005 ze dne 13.2. 2005 pod názvem Majetek a jeho evidence, odpisový plán.
V bodě 1.4. se mění text směrnice takto: Drobný majetek je majetek popsaný v čl.1.3. s cenou vyšší než 2.000,-Kč a s cenou nižší než 40.000,-Kč. Eviduje se na samostatném účtu 022. Hlasovalo pro 9.

Usnesení č. 27/2007: ZO schvaluje odměnu pro člena zastupitelstva obce p. Rázkovou ve výši 380 Kč/měs, s účinností od 1.3.2007.

ZO určuje

Usnesení č. 28/2007: ZO určuje místostarostu Ing. Bezra pro spolupráci s odborem hlavního architekta MMHK při pořizování ÚPO Divec podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zák. č. 183/2006.

ZO revokuje

Usnesení č. 29/2007: ZO revokuje část usnesení ze dne 7.12.2007 týkající se výše odměn členů zastupitelstva. Odměna určená zastupiteli Liboru Vavřinkovi se nově stanovuje na částku 380,- Kč/měs., a to s účinností od 1.2.2007. V ostatním zůstává toto usnesení nezměněno.………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce