Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 1.2.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 1.2.2007


ZO bere na vědomí

Usnesení č. 11/2007: ZO bere na vědomí rezignaci p. Macha na funkci člena zastupitelstva obce Divec.

Usnesení č. 12/2007: ZO bere na vědomí zprávu z konané schůze výboru pro územní plánování a výstavbu.

ZO schvaluje

Usnesení č. 13/2007: ZO schvaluje p. Kadlečka a p. Vašatu za členy výboru pro územní plánování a výstavbu

Usnesení č. 14/2007: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Křelinou – zpracovatelem ÚPO Divec a zároveň ukládá starostovi a místostarostovi podepsat smlouvu o dílo s Ing. Arch Křelinou.

Usnesení č. 15/2007: ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy s SV metal na dar obci ve výši 50.000,-Kč.

Usnesení č. 16/2007: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s pí Magdou Károvou – účetní obce.

Usnesení č. 17/2007: ZO schvaluje znění návrhu územního opatření o stavební uzávěře.


ZO rozhodlo

Usnesení č. 18/2007: ZO rozhodlo návrh územního opatření o stavební uzávěře doplnit po projednání s dotčenými orgány o podmínky, které vyplynou z jejich případných stanovisek. Poté bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Divec veřejnou vyhláškou s výzvou, aby dotčené osoby k návrhu podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh územního opatření o stavební uzávěře bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Úplné znění návrhu včetně odůvodnění bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doba a místo projednání připomínek nebo námitek bude oznámena nejméně 15 dnů předem, oznámení bude zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Divec. Písemné odůvodněné námitky dotčených osob projedná a rozhodne o nich zastupitelstvo obce Divec. Rozhodnutí o námitkách bude obsaženo v odůvodnění územního opatření o stavební uzávěře, které následně vydá zastupitelstvo obce Divec a oznámí (vyhlásí) jej veřejnou vyhláškou – toto doplnění bylo jednomyslně schváleno


ZO revokuje

Usnesení č. 19/2007: ZO revokuje usnesení ze dne 7.12.2007 týkající se výše odměn členů zastupitelstva a určení doby od kdy jim tyto odměny náleží. Poslední věta zmiňovaného usnesení se mění z: Schváleno od 8.12.2006, na: Schváleno od 7.12.2006. V ostatním zůstává usnesení nezměněno.


ZO ukládá

Usnesení č. 19/2007: ZO ukládá starostovi zajištění prodloužení veřejnoprávní smlouvy s MMHK ve věci projednávání přestupků.

Usnesení č. 20/2007: ZO ukládá kontrolní komisi zpracování zápisu o podezření na nezákonnou skládku a likvidaci nebezpečného odpadu, který se předá k dalšímu zpracování Inspekci životního prostředí


………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce