Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení ze dne 4.1.2007

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec

konaného dne 4. 1. 2007


ZO bere na vědomí: informace starosty z konané valné hromady mikroregionu Černilovsko


ZO schvaluje: rozpočet obce Divec pro rok 2007 dle návrhu pana Macha


ZO rozhodlo: Zastupitelstvo obce do odvolání v plném rozsahu pozastavuje platnost díla ÚPO Divec ing. arch. Vašatové, aby nebylo pochyb a možných účelových výkladů stran platnosti či neplatnosti jakékoliv části tohoto díla. Důvodem je rozpor předmětného návrhu ÚPO s územně plánovacími záměry obce Divec.

V tomto smyslu zastupitelstvo obce revokuje svá usnesení takto:

- Usnesení zastupitelstva obce Divec ze dne 15. 12. 2005 o schválení návrhu konceptu ÚPD pro obec Divec se v plném rozsahu zrušuje. Důvodem je rozpor předmětného návrhu s územně plánovacími záměry obce Divec.

- Usnesení zastupitelstva obce Divec č. 3) ze dne 6. 4. 2006 o schválení urbanistického návrhu lokality „Poďousov“ předložený firmou Trendstav a.s. Hradec Králové se v plném rozsahu zrušuje. Důvodem je zásadní rozpor předmětného návrhu s územně plánovacími záměry obce Divec.

- Usnesení zastupitelstva obce Divec ze dne 10. 2. 2005 o schválení návrhu zadání ÚPO Divec a usnesení ze dne 4. 8. 2005 o schválení zadání ÚPO Divec se ponechává v platnosti s výhradou korekce:
a) uvažovaného rozvoje obce i jižním směrem za silnicí III. tř. HK - Librantice s návazností na lokalitu stávající zahrádkářské osady (Zadání ÚPO Divec, str. 5, bod 7. Požadavky na vymezení zastavitelných území)
b) uvažovaného návrhu lokalit pro bydlení v severní části obce směrem na Černilov, ve východní části poblíž výrobního areálu, v západní části obce a v jižní části nad a pod silnicí III. tř. HK - Librantice (Zadání ÚPO Divec, str. 11, bod 15. Okruhy řešení vzešlých z průzkumů a rozborů).
Korekce budou provedeny v rámci díla územních studií a ÚPO Divec ing. arch. Křeliny.
S těmito výhradami zadání ÚPO odpovídá územně plánovacím záměrům obce Divec a zůstává v platnosti i nadále.
Zadání ÚPO se ponechává v platnosti i pro možnost realizace územního opatření o stavební uzávěře dle § 97 stavebního zákona 183/2006 Sb. platného od 1. 1. 2007.

- Zastupitelstvo obce rozhodlo ve smyslu § 97 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zahájit přípravu k vydání územního opatření o stavební uzávěře na celém k.ú. obce Divec, a to z titulu reálné obavy, aby případnou realizací rozporných staveb (zejména firem Trendstav a.s. Hradec Králové a Stavoka Hradec Králové a.s., které jsou v zásadním rozporu s územně plánovacími záměry obce), ještě před vypracováním územních studií a ÚPO Divec ing. arch. Křeliny, nedošlo k ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.
K tomu zastupitelstvo pověřuje místostarostu:
- k činění všech nezbytných úkonů
- k informování dotčeného stavební úřadu v Černilově.

Zastupitelstvo obce v oblasti přejímání a správy veřejných statků (z titulu
ekonomické náročnosti údržby těchto statků):
- Ukládá předsedovi finančního výboru, aby ve spolupráci s předsedou výboru pro územní plánování a výstavbu provedl revizi veřejných statků v majetku obce a připravovaných převodů veřejných statků do majetku obce, stanovil nároky na jejich údržbu a navrhl nové zásady obce ohledně přejímání veřejných statků. Termín do 1.3.2007.

- Ukládá předsedovi finančního výboru, aby ve spolupráci s předsedou výboru pro územní plánování a výstavbu zjistil právní stav věci realizace Usnesení zastupitelstva obce Divec č. 2) ze dne 1. 12. 2005 o schválení smlouvy na odkup komunikace v části ul. Třešňová a Nová od společnosti Stavoka Hradec Králové, a.s. se sídlem v Hradci Králové, za kupní cenu 1,- Kč (předmětem koupě jsou k datu podpisu smlouvy již hotové a zkolaudované stavby, se závazkem prodávajícího v termínu do 31. 12. 2006 na vlastní náklady dokončit stavby chodníků a veřejného osvětlení). Termín do 1.3.2007.

ZO pověřuje: Ing. Bezra k činění všech nezbytných úkonů k vydání územního opatření o stavební uzávěře na celém k.ú. obce Divec a informováním dotčeného stavebního úřadu v Černilově.

………………………………

starosta obce

………………………………

místostarosta obce