Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.2.2007

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 1.2.2007

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Schválení zápisu z minulého zasedání
06) Zpracovatel ÚPO
07) Stavební uzávěra
08) Zpráva z konání Výboru pro územní plánování a výstavbu
09) Účetní obce
10) Rezignace člena zastupitelstva
11) Různé
12) Návrh usnesení
13) Závěr

Ad 1 -2: Uvítání, Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18,02 hodin a na úvod přivítal přítomné občany.

Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Ing. Monika Bervidová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová, Martin Beran. Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Ad 3: Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Následovala volba návrhové komise ve složení předseda JUDr. Svatopluk Muzikant a Iva Dmejchalová - jednomyslně schváleno.
Jako zapisovatel byla navržena Ing. Monika Bervidová – hlasovalo pro 6, zdržel hlasování 1
Ověřovateli zápisu Eva Vodová a Martin Beran - jednomyslně schváleno

Ad 4: Schválení programu zasedání

Starosta přečetl navržený program jednání, který se doplnil o rezignaci člena zastupitelstva pana Vladimíra Macha, takto upravený program byl jednomyslně schválen.

Ad 5: Schválení zápisu z minulého zasedání

K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.Ad 6: Zpracovatel ÚPO

Ing. Bezr představil přítomným hosta a vybraného zpracovatele ÚPO Ing. arch. Křelinu a jeho kolegyni. Ing. Arch Křelina odprezentoval připravovanou studii ÚPO, zodpověděl dotazy přítomným a vzal na vědomí vznesené připomínky.
Poté co hosté opustili jednací místnost byl čten návrh smlouvy o dílo s Ing. Arch Křelinou Předložený návrh smlouvy o dílo byl bez připomínek jednomyslně schválen.
Zároveň bylo starostovi a místostarostovi uloženo tuto smlouvu podepsat.

Ad 7: Stavební uzávěra

- Po seznámení s plným zněním stavební uzávěry a následným odůvodněním jednotlivých ustanovení bylo toto znění odsouhlaseno - jednomyslně schváleno.
- Uvedený Návrh územního opatření o stavební uzávěře bude doplněn po projednání s dotčenými orgány o podmínky, které vyplynou z jejich případných stanovisek. Poté bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Divec veřejnou vyhláškou s výzvou, aby dotčené osoby k návrhu podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh územního opatření o stavební uzávěře bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Úplné znění návrhu včetně odůvodnění bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doba a místo projednání připomínek nebo námitek bude oznámena nejméně 15 dnů předem, oznámení bude zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Divec. Písemné odůvodněné námitky dotčených osob projedná a rozhodne o nich zastupitelstvo obce Divec. Rozhodnutí o námitkách bude obsaženo v odůvodnění územního opatření o stavební uzávěře, které následně vydá zastupitelstvo obce Divec a oznámí (vyhlásí) jej veřejnou vyhláškou – toto doplnění bylo jednomyslně schváleno

Ad 8: Zpráva z konání Výboru pro územní plánování a výstavbu

Zpráva z konání Výboru pro územní plánování a výstavbu. Informace o činnosti výboru odprezentovala pí Ina Dmejchalová:
- Řešení propadlého chodníku v ulici Třešňová (zhotovitel firma Stavoka – zvážit napadnutí smlouvy).
- Požádat pí Mládkovou o protokoly o předání a převzetí díla firmy Stavoka.
- Rozšíření počtu členů výboru pro územní plánování a plánování o p. Kadlečka a p. Vašatu - jednomyslně schváleno

Ad 9: Účetní obce

Na základě poptávky byla vybrána nová účetní firma pro vedení účetní agenty (účetnictví , mzdy) obce Divec pí Magda Kárová. S obsahem smlouvy byli všichni přítomní seznámeni. Návrh smlouvy o dílo s pí Károvou - jednomyslně schválen.

Ad 10: Rezignace člena zastupitelstva

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci p. Macha na funkci člena zastupitelstva obce Divec.

Ad 11: Různé

- Darovací smlouva SV Metal 50.000Kč, účel: oprava komunikací v majetku obce Divec. Schválení darovací smlouvy - jednomyslně schváleno.
- Parcela pí Součkové – autovrakoviště. Kontrolní komise se ukládá zpracování zápisu o podezření na nezákonnou skládku a likvidaci nebezpečného odpadu, které se předá k dalšímu zpracování Inspekci životního prostředí - jednomyslně schváleno
- Magistrát města HK obeslal obecní úřad ve věci dalšího trvání veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků MMHK. Zastupitelstvo konstatuje, že tato smlouva je pro ni vzhledem k náročnosti dané agendy výhodná. Starostovi se ukládá zajištění prodloužení veřejnoprávní smlouvy o přestupcích
- Na příště se program zasedání rozšíří o bod: Kontrola plnění usnesení. Usnesení budou rovněž pro přehlednost číslována,a to vždy v rámci celého kalendářního roku.
- Zastupitelstvo bere na vědomí údržbu komunikací – shrnování sněhu - p. Peškem. Na podkladě zjišťování byla jeho nabídka(400,- Kč/hod) nejlevnější. Na základě objednávky bude p Pešek obci fakturovat za odvedenou práci.
- Katastrální mapy – pořízení softwaru k prohlížení podkladů z katastru nemovitostí a provozovatelů jednotlivých inženýrských sítí – generování jednotlivých vrstev. Software cca 18-25 tis.. Pí Bartesová doporučila digitální technické mapy na Magistrátu města HK – Grant? Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje místostarostu o jednání k pořízení softwaru a dodání podrobnějších informací.
- Mgr. Kvasnička s p. Peškem informují o aktivitách Ing. Vavřinky (jednatel SV metal) o možnostech a výhodách alternativního způsobu vytápění a výroby energie – prostřednictvím spalování biomasy. Po vzoru některých obcí lze na tuto činnost získat poměrně vysoké dotace. Ing. Vavřinka bude dále monitorovat aktuální stav, nabídky a zjišťovat konkrétní informace včetně propočtů. Na základě těchto informací by obec v budoucnu mohla tento projekt za pomoci dotací realizovat.
- Oprava razítka obce Divec – namísto státního znaku (státní zpráva) bude používán znak obce (samospráva)
- Písařská chyba při vyhotovení zápisu ze dne 7.12.2006. Zastupitelstvo svým usnesením revokuje usnesení ze dne 7.12.2007 týkající se výše odměn členů zastupitelstva a určení doby od kdy jim tyto odměny náleží. Poslední věta zmiňovaného usnesení se mění z: Schváleno od 8.12.2006, na: Schváleno od 7.12.2006. V ostatním zůstává usnesení nezměněno.

Ad 12: Návrh usnesení

Návrh usnesení bez připomínek jednomyslně schváleno

Ad 13: Závěr

Jednání ukončeno ve 21:10

Zapisovatel: Ing. Monika Bervidová …………………………….

Ověřovatelé: Eva Vodová …………………………….

Martin Beran ….………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička ……….……………………