Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.3.2007

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 1.3.2007


Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Slib člena ZO Divec
04) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
05) Schválení programu zasedání
06) Schválení zápisu z minulého zasedání
07) Kontrola usnesení z minulého zasedání
08) ÚPO a věci související
09) Audit + závěrečný účet obce
10) Různé
11) Návrh usnesení
12) Závěr


Ad 1 -2: Uvítání, prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18,05 hodin a na úvod přivítal přítomné občany.

Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Ing. Monika Bervidová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová, Martin Beran, Libor Vavřinka. Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Ad 3: Slib člena OZ Divec
Paní Miroslava Rázková složila slib člena zastupitelstva jeho přečtením a následným podpisem.

Ad4: Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Následovala volba návrhové komise ve složení předseda JUDr. Svatopluk Muzikant a Iva Dmejchalová - hlasovalo pro 7, zdržel hlasování 1.
Jako zapisovatel byla navržena Eva Vodová – hlasovalo pro 7, zdržel hlasování 1.
Ověřovateli zápisu Ing. Monika Bervidová a Ing. Robert Bezr – hlasovalo pro 7,zdržel hlasování 1.

Ad5: Schválení programu zasedání s úpravou bodů
Poté se přistoupilo ke schválení programu zasedání s úpravou bodů – starosta přečetl navržený program již s upraveným pořadím bodů, takto upravený program byl jednomyslně schválen.

Ad6: Schválení zápisu z minulého zasedání

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky vyjma jedné písařské chyby,která byla odstraněna a zápis se tímto stal právoplatným. Hlasovalo pro 7,zdržel hlasování 1.

Ad7: Kontrola usnesení z minulého zasedání

Smlouva o dílo s Ing. Arch. Křelinou - smlouva podepsána
Darovací smlouva s SV Metal – smlouva podepsána
Nová účetní obce – smlouva podepsána
Uložení Kontrolní komisi zpracování stížnosti na černou skládku na parcele p. Součkové - Starosta přečetl Protokol z místního šetření – bez připomínek.

18.22 hod - příchod p. Vavřinky

Ad8: ÚPO a věci související

Bude provedena 1 studie na celou obec – návrh studie – zveřejněn v 2.čtvrtletí 2007.
V souvislosti s realizací ÚPO bude třeba zrevidovat rozpočet obce – a na ÚPO vyčlenit cca 400.000,- Kč.
Na základě informací MMHK lze v průběhu roku žádat dotaci na pořízení ÚPO – 50.000,- Kč. Po zpracování návrhu ÚPO bude o tuto dotaci zažádáno.

Určení osoby pro komunikaci s odborem hlavního architekta MMHK při pořizování ÚPO
Návrh usnesení o určení Ing. Bezra pro komunikaci s odborem hlavního architekta MMHK – hlasovalo pro 9 = jednomyslně schváleno.

Ad9: Audit + závěrečný účet obce

Starosta seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2006.

Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., byly dle § 10 odst. 3 zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) – viz. bod III písm. n) a chyby a nedostatky dle odst. 3 písm. c) spočívající :
- v porušení rozpočtové kázně viz. bod III. písm. a) zprávy
- v neúplnosti vedení účetnictví.

Zjištěna chyba ve výplatě dvěma zastupitelům – 300 Kč vyplaceno neoprávněně – zjednána náprava formou stržení z odměny za měsíc leden.

Jednomyslně schválena změna směrnice č. 5/2005 ze dne 13.2. 2005 pod názvem Majetek a jeho evidence, odpisový plán.
V bodě 1.4. se mění text směrnice takto: Drobný majetek je majetek popsaný v čl.1.3. s cenou vyšší než 2.000,-Kč a s cenou nižší než 40.000,-Kč. Eviduje se na samostatném účtu 02. Hlasovalo pro 9.

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Divec za rok 2006 a její schválení proběhne na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Závěrečný účet obce – po úpravě schválen závěrečný účet obce vypracovaný p. Machem – účetním obce pro rok 2006, (úprava se týkala dlouhodobého záměru na roky 2007 a 2008 - pořízení ÚPO a příprava jeho realizace).
Schválení návrhu znění – závěrečný účet obce r. 2006 – hlasovalo pro 9.

Ad10: Různé

Schválení odměny pro člena zastupitelstva p. Rázkovou od 1.3.2007 ve výši 380 Kč/měs, hlasovalo pro 9.

Revokace usnesení ze dne 7.12.2006 - odměna pro p. Vavřinku ve výši 380 Kč/měs.
hlasovalo pro 9.

Zprávu Komise pro územní plánování a výstavbu přečetla pí Dmejchalová.

- Ing. Bezr zdůraznil nutnost vyřešení dopravního režimu v obci. Doporučeno vytipovat projektanta, který by dopravní systém obce koncipoval.

- Informace pro přítomné o možnosti využívání informačního systému GIS.

- Ing. Fajmon upozornil na problém studní, jak řešit oznámení, atd. V této věci bude osloven Úřad města s tím, že obec vznese několik konkrétních dotazů a bude požadovat metodický rozklad. Výsledek bude pro informaci občanů vyvěšen na informativní tabuli.

- S p. Francem bylo dohodnuto, že vstoupí do jednání s firmou Elin, aby vypracovala projekt na rozdělení okruhů veřejného osvětlení tak, aby nedocházelo k výpadkům a aby byly přívody připraveny pro další stavební práce. Dále pak bude třeba oslovit i VČE a požádat o zřízení další fáze.

- Ing. Bezr podal souhrnnou informaci o stávajícím intravilánu obce a s tím související právní úpravě.

- VÚP konstatuje, že stávající projekt přestavby obecního úřadu je neperspektivní (špatná stavební podstata) a doporučí zastupitelstvu vytipovat projektanta pro vypracování nového projektu úpravy budovy obecního úřadu (jednoduchý nový objekt).

Ad 11: Návrh usnesení

Návrh usnesení bez připomínek jednomyslně schválen.

Ad 12: Závěr

Jednání ukončeno ve 20:46 hod.

Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Monika Bervidová …………………………….

Ing. Robert Bezr ….………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička ……….……………………