Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva ze dne 22.3.2007

Zápis
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 22.3.2007


Program zasedání


1) Uvítání
2) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
3) Schválení programu zasedání
4) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
5) Rozpočtová změna
6) Návrh usnesení
7) Závěr


Ad 1 -2: Uvítání, prezence a kontrola usnášeníschopnosti

Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18,06 hodin.
Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, JUDr. Svatopluk Muzikant,Miroslava Rázková, Eva Vodová, Martin Beran.
Omluveni byli – Ing. Monika Bervidová, Iva Dmejchalová.
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Ad 3: Schválení programu zasedání

Starosta přečetl navržený program jednání a tento byl jednomyslně schválen.

Ad 4: Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Následovala volba návrhové komise ve složení předseda JUDr. Svatopluk Muzikant a Martin Beran – hlasovalo pro - 6 = jednomyslně schváleno.
Jako zapisovatel byla dále navržena Eva Vodová – hlasovalo pro 6 = jednomyslně schváleno.
Ověřovateli zápisu Miroslava Rázková, Ing. Robert Bezr – hlasovalo pro 6 = jednomyslně schváleno.

Ad 5: Rozpočtová změna

Starosta obce přečetl rozpočet obce v příjmové části a navrhl změnu v této položce:

U položky 4112 - neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci SDV (glob. dotace)
zvýšení o 4.890,- Kč z 2.070,- Kč na 6.960,- Kč

Příjmy celkem 1.146.060,- Kč (dříve 1.141.170,- Kč)

Starosta dále přečetl rozpočet obce ve výdajové části a navrhl změnu v těchto paragrafech a položkách:

V § 2212 – Silnice, položka 6121 – Chodník po obci – vjezd Novák, obecní úřad, Solná část
ponížení o 225.000,- Kč z původních 250.000,- Kč na 25.000,- Kč.

V § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů, položka 5139– Nákup materiálů (vl. kontejnery)
ponížení o 30.000,- Kč z původních 30.000,- Kč na 0.00,- Kč.

V § 6112 – Zastupitelstva obcí, položka 5173 - Cestovné
ponížení o 30.000,- Kč z původních 40.000,- Kč na 10.000,- Kč.

V § 6171 – Činnost místní správy (vnitřní činnost samotného OÚ) položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
ponížení o 5.000,- Kč z původních 10.000,- Kč na 5.000,- Kč.

V § 6171– Činnost místní správy (vnitřní činnost samotného OÚ), položka 5175 – Pohoštění
ponížení o 5.000,- Kč z původních 10.000,- Kč na 5.000,- Kč.

U položky 81 – Financování z tuzemska – informativně zapojení zůstatku z minulých let
ponížení o 152.252,- Kč z původních 670.000,- Kč na 517,749,- Kč.

V § 3113 – Základní školy, položka 5321 – Neinvestiční transfery obcím
zvýšení o 0.639,- Kč z původních 60.000,- Kč na 60.639,- Kč.

V § 3635 - Územní plánování, položka 5169 – Nákup služeb
zvýšení o 137.000,- Kč z původních 347.000,- Kč na 484.000,- Kč.

V § 3745 - Péče o vzhled a veřejnou zeleň, položka 5169 – Nákup služeb
zvýšení o 10.000,- Kč z původních 10.000,- Kč na 20.000,- Kč.

Výdaje celkem 1.663.809,- Kč (dříve 1.811.170,- Kč)

V 18.44 hod příchod paní Ivy Dmejchalové

Takto předložená změna rozpočtu schválena jednomyslně všemi 7 přítomnými zastupiteli.


Jako součást tohoto bodu byla projednán i stav Návrhu územního opatření č. 1/2007 obce Divec o stavební uzávěře na celém katastrálním území obce Divec:
- konstatováno, že 16.3.2007 dospěla 30 denní lhůta pro připomínky dotčených orgánů a žádné připomínky k návrhu nebyly vzneseny,
- schváleno doplnění návrhu v tomto smyslu,
- rozhodnuto, že nebude veřejné projednání návrhu,
- schváleno, že upravený návrh, vč. výzvy k podání připomínek a námitek, bude dotčeným osobám doručen veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce (fyzické i elektronické),
- realizací pověřen starosta a místostarosta.


Ad 6: Návrh usnesení

1) Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou rozpočtovou změnu č. 1/2007 rozpočtu obce pro rok 2007 v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 4.891,- Kč a snížení výdajů o 147.361,- Kč.

2) Zastupitelstvo obce k Návrhu územního opatření č.1/2007 obce Divec o stavební uzávěře na celém katastrálním území obce Divec obce konstatuje, že dotčenými orgány nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění návrhu v tomto smyslu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebude veřejné projednání návrhu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že upravený návrh, včetně výzvy k podání připomínek a námitek, bude dotčeným osobám doručen veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce (fyzické i elektronické).
Zastupitelstvo obce realizací pověřuje starostu a místostarostu.

Proběhlo hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo pro 7 = jednomyslně schváleno.

Ad 7:Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 19.09 hod.

Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: Miroslava Rázková …………………………….

Ing. Robert Bezr ….………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička ……….……………………