Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5.4.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 5.4.2007


Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Schválení zápisu z minulého zasedání
06) Kontrola plnění minulého usnesení
07) ÚPO a věci související
08) Různé
09) Návrh usnesení
10) Závěr


Ad 1 -2: Zahájení provedl pan starosta v 18.05 hodin.

Nepřítomni: omluvena: pí. Rázková/neomluven - pan Vavřinka. Na základě prezenční listiny pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Ad 3: Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Následovala volba zapisovatele. Navržen JUDr. Muzikant – schváleno jednomyslně. Za ověřovatele zápisu navrženi Ing. Bervidová a p.Beran - schváleno jednomyslně. Jednomyslně rovněž schválena návrhová komise ve složení pí Dmejchalová a Ing. Bezr.

Ad 4: Schválení programu zasedání

Poté se přistoupilo ke schválení programu zasedání – starosta přečetl navržený program a takto navržený program byl jednomyslně schválen.

Projednání Zprávy o hospodaření obce za rok 2006 přesunuto z dubnového zasedání na květnové zasedání zastupitelstva obce.

Ad 5: Schválení zápisu z minulého zasedání

K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným. Schváleno jednomyslně.

Ad 6: Kontrola plnění minulého usnesení

Na základě souhrnné zprávy starosty obce byla bez připomínek z řad zastupitelů provedena kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulého zasedání.
Ad 7: ÚPO a věci související

Místostarosta Ing. Bezr informuje ZO o postupu v této pro obec důležité záležitosti. Vše postupuje řádně v souladu s platnými zákony. Je konstatováno, že na posledním mimořádném zastupitelstvu obce Divec dne 22.3.2007 byl upraven rozpočet obce tak, aby mohl být uhrazen Ing. Arch. Křelinovi objednaný ÚPO.
V této souvislosti informovala Ing. Bervidová o úhradě konzultací Ing. Křeliny se společnostmi STAVOKA Hradec Králové, a.s. a TRENDSTAVEM HK, které v naší obci vyvíjely na základě předběžných (ústních) souhlasů podnikatelskou činnost ve výstavbě.
ZO ukládá výboru pro územní plánování a výstavbu vypracovat metodický postup při realizaci výjimek, resp. žádostí o ně, ze stavební uzávěry. Termín vypracování postupu - příští řádné zasedání ZO.

G.I.S.
Na jednání v této záležitosti byl místostarosta obce p. Ing. Bezr. Po jednání zastupitelstva obce zájemcům z řad přítomných předvedl přednosti tohoto programu a zejména v případě, že obec bude tento systém používat, pravidelné aktualizace tohoto produktu a přínos při vyřizování agend obce zejména v souvislosti s jejím plánovaným rozvojem.
V souvislosti s tímto je nutno přehodnotit obcí používaný a pro obec nezbytně nutný software, posoudit využitelnost některých programů používaných (placených obcí) z minulosti s cílem možných úspor a na straně druhé efektivního využívání programů obcí placených. Rekapitulaci v této oblasti na základě faktur z loňského roku provede pan starosta.

Dopravní projekt obce Divec
Pan místostarosta informoval zastupitele o opakovaném kontaktování dopravního projektanta pana Ing. Klazara v této záležitosti. Dosud nebyla ze strany uvedeného projektanta žádná odezva. Požádal přítomného zastupitele JUDr. Muzikanta, který cestou svých kontaktů prověří, zda bude možná spolupráce v této oblasti, zda o ni má dotyčný zájem a jaké s tím budou spojeny náklady.

Pan starosta informoval, že na obec byla doručena dne 28.3.2007 Výzva celního úřadu o zaplacení celního nedoplatku za vyjmutí parcely č. 19/25 (ulice Severní) ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na čásuku 30.533,- Kč, kterou je nutno uhradit, hrozí nebezpečí citelného penále - předání ing. Bervidové k úhradě.
V této souvislosti zastupitelstvo obce ukládá pí. Rázkové úkol objasnit okolnosti převodu pozemku pod uvedenou komunikací na obec, zda byla dohoda příp. smlouva obce o této skutečnosti se Sdružením sítě - současný majitel komunikace - sumarizace podkladů pro jednání a řešení této věci, a to s termínem do příštího zastupitelstva. Současné stanovisko ZO je takové, že by veškeré náklady spojené s výstavbou měli nést vlastníci (stavebníci).

Ad 8: Různé

Otázka provádění vidimací a ověřování podpisů - bude provádět p. starosta v úřední hodiny, obec bude zařazena do seznamu obcí, které tuto službu zajišťují, pokud to nebude spojeno s nějakými vícenáklady. Tato činnost bude po určitém delším období, zřejmě ročním, vyhodnocena, příp. přehodnocena.

Ing. Bervidová informovala ZO o zaslané faktuře p. Macha z března 2007 za vedení účetnictví pro obec na částku 4.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že ne vše bylo ze strany p. Macha provedeno řádně - účetní uzávěrka obce, daňové přiznání a další nesoučinnost při řešení nedodělků z loňského roku bylo zastupitelstvem rozhodnuto a starostovi uloženo podniknout patřičné kroky s poukazem na vadné plnění ze strany p. Macha.
Stanovisko ZO je minimálně pozdržet úhradu faktury do doby odstranění vad a zjištění a vyčíslení vícenákladů s odstraněním spojených. Eventuální vícenáklady s odstraňováním nedostatků novou účetní obce započíst proti vystavené faktuře.

Pan starosta po konzultaci s SDH Divec přišel s návrhem na poskytnutí finančního daru pro pořádání ČARODĚJNIC. Mělo by se jednat o dar na občerstvení - nealko a drobné sladkosti. Organizaci pálení čarodějnic a občerstvení zajistí SDH Divec.
ZO se usneslo na poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč na nealko nápoje a sladkosti pro děti formou proplacení faktur za nákup výše uvedeného zboží. Celá akce bude následně vyúčtována a vyhodnocena.
Hlasováno 6 pro, 1 se zdržel hlasování

Dále se zastupitelé dohodli, že příští čtvrtek, tj. dne 12.4.2007 v 17.00 hodin dle časových možností zajistí provedení úklidu obecního úřadu.

Ad 9: Návrh usnesení

Schválen jednomyslně.

Ad 10: Závěr

Jednání bylo skončeno v 19.40. Starosta všem přítomným poděkoval za účast a zároveň je pozval na příští zasedání.Zapisovatel: JUDr. Svatopluk Muzikant …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Monika Bervidová …………………………….

Martin Beran ….………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička .……….……………………