Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.5.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Divec ze dne 3.5.2007

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Schválení programu zasedání
04) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
05) ÚPO Divec a stavební uzávěra
06) Schválení zápisu z minulého zasedání
07) Kontrola plnění minulého usnesení
08) Závěrečný účet obce a audit
09) Různé
10) Návrh usnesení
11) Závěr

Ad. 1.) Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů a zvláště pak Zástupce Ateliéru Delta 90, Ing. arch. Křelinu a Ing. arch Marečkovou, zpracovatele územního plánu obce.

Ad. 2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr.Roman Kvasnička, JUDr. Svatopluk Muzikant, Miroslava Rázková, Ing. Robert Bezr, Martin Beran, Libor Vavřinka, Iva Dmejchalová, Eva Vodová.
Omluvena Ing. Monika Bervidová.
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad. 3.) Starosta přečetl navržený program jednání a tento byl jednomyslně schválen.

Ad. 4.) Následovala volba zapisovatele. Navržená Eva Vodová. Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel hlasování. Za ověřovatele navrženi Ing. Robert Bezr, Martin Beran – jednomyslně schváleno.
Dále byla jednomyslně schválena návrhové komise ve složení předseda JUDr. Svatopluk Muzikant a Mgr. Roman Kvasnička.

Ad. 5.) Prezentace 2 variant návrhu územní studie Ing. arch. Křeliny a Ing. arch. Marečkové.

Úvodem byl shrnut dosavadní vývoj ve věci pořizování ÚPO a poté zopakováno zadání k nově zpracovávanému ÚPO.

19.10 hod. – příchod Ing. Bervidové.

Po prezentaci Ateliéru Delta 90 bylo úkolem zastupitelstva vybrat jednu z variantu od Ing. arch. Křeliny. Po věcné debatě zastupitelstvo dospělo k variantě B, která čítá méně uvažovaných RD a předpokládá v severní části větší plochy pro sportoviště a volnočasové aktivity. Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo variantu B návrhu územní studie k cílovému zpracování zpracovatele Ing. Arch. Křeliny ateliér Delta 90.

19.30 hod. - odchod. Judr. Muzikanta.

Stavební uzávěra – ke zveřejněnému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námitky ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
Zastupitelstvo tedy nechalo hlasovat o zveřejněném znění územního opatření č. 1/2007 obce Divec o stavební uzávěře: hlasovalo pro 6, zdrželi se 2.
Výše uvedené opatření bude zveřejněno obvyklým způsobem.

Ad. 6.) K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad. 7.) Vypracování postupu při realizaci výjimek ze stavební uzávěry výborem pro územ. plánování a výstavbu uložené usnesením č.32/2007 odloženo na červnové zasedání. Důvodem pro to je stanovisko Ing. Arch. Křeliny, který nedoporučuje žadatele směřovat na jeho osobu, neboť jako zpracovatel by se mohl dostat do střetu zájmů. Navrhl, aby vše bylo řešeno přes obec, jež bude o odborné vyjádření žádat zpracovatele ÚPO. Výbor projedná metodiku tohoto postupu včetně honorování zpracovatele ÚPO za odborné vyjádření k požadované výjimce.

V návaznosti na úkol uložený usnesením č.33/2007 podala vysvětlení paní Rázková ohledně vyměření daňového odvodu za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Mezi sdružením Sítě Divec a obcí byla údajně ústní dohoda, ve které se sdružení zavázalo tento daňový výměr uhradit. Protistrana toto popírá. Vzhledem k nedostatku relevantních důkazních materiálů bylo navržena schůzka mezi zástupcem sdružení, zástupcem obce a paní Rázkovou jako předchozí starostkou obce. O výsledku jednání budou strany informovat na příštím zasedání.

Usnesením č.34/2007 bylo starostovi obce uloženo podniknout patřičné kroky s poukazem na vadné plnění (vedení účetnictví – rok 2006) ze strany p. Macha. Tím bylo míněno vyzvat pana Macha k odstranění chyb a k poskytnutí na to navazující součinnosti. Starosta informoval, že p. Mach informoval a vyzval jej k součinnosti při nápravě. Poskytnutí součinnosti p. Mach odmítl, a to i po telefonátu stávající účetní pí Kárové. Proto byl p. Machovi zaslán doporučený dopis, ve kterém je mu reklamováno vadné plnění. Zároveň byl vyzván k jednání ohledně vadného plnění na zasedání zastupitelstva. Při květnovém zasedání se tak nestalo. Zastupitelstvo ještě vyčká na případnou reakci ze strany p. Macha do červnového zasedání.


Ad. 8.) ZO schválilo jednomyslně Závěrečný účet obce Divec za rok 2006, a to „s výhradou“. Závěrečný účet obce Divec za rok 2006 byl zveřejněn po dobu zákonem stanovenou, tak aby se s ním mohli občané seznámit.

ZO rovněž jednomyslně schválilo po zákonem stanovenou dobu zveřejněnou Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Divec za rok 2006, a to „s výhradou“, jež vyplývá z popsaných nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. K nápravě zjištěných nedostatků byla přijata následující opatření:

a) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 3, zák. č. 420/2004 Sb. spočívající ve stavu účtu 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, kdy na tomto účtu je vedena skartovačka na Kč 2.290,- a dva kusy křesel kancelářských na Kč 1.998,-, když správně mají být ve stavu účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o záměnu mezi účty, která nemá vliv na účetní závěrku.
Opatření: zastupitelstvo obce Divec usnesením č. 26/2007 schválilo změnu směrnice č. 5/2005 ze dne 13.2. 2005 pod názvem Majetek a jeho evidence, odpisový plán. V bodě 1.4. se mění text směrnice takto: Drobný majetek je majetek popsaný v čl.1.3. s cenou vyšší než 2.000,-Kč a s cenou nižší než 40.000,-Kč. Eviduje se na samostatném účtu 022. Hlasovalo pro 9.

b) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 3, zák. č. 420/2004 Sb. spočívající v nesprávně stanovené výši odměn u dvou členů zastupitelstva obce, kteří vykonávají pouze funkci zastupitele. V tomto případě byla odměna u těchto zastupitelů stanovena v měsíci prosinci o 150,- Kč více. Tím bylo v neprospěch obce vyplaceno o 300,- Kč více.
Opatření: zastupitelstvo obce Divec usnesením č. 29/2007 ze dne 1.3.207 revokovalo část usnesení ze dne 7.12.2007 týkající se výše odměn členů zastupitelstva. Odměna určená zastupiteli Liboru Vavřinkovi se nově stanovuje na částku 380,- Kč/měs., a to s účinností od 1.2.2007. V ostatním zůstává toto usnesení nezměněno. U druhého zastupitele pana Macha, se změna ve výši odměny neprovedla, neboť k 1.2.2007 rezignoval na funkci zastupitele. Výše uvedené přeplatky ve výši 2 x 150,- Kč se vyrovnali ponížením odměny za výkon funkce člena zastupitelstva obce za měsíc leden.

c) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 3, zák. č. 420/2004 Sb. spočívající ve stavu účtu 031, kdy pozemky v něm uvedené neodpovídají skutečnosti, jelikož nebyl vyřazen z evidence prodaný a dále pozemek, který obec přijala jako dar, nebyl zařazen do evidence a oceněn reprodukční cenou.
Opatření: pozemky dotčené změnou vyřadit z evidence již při návrhu na vklad do katastru nemovitostí a v případě nabytí pozemku jej ocenit reprodukční cenou. Provést aktualizaci na základě platného stavu.

d) chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) § 10 odst. 3, zák. č. 420/2004 Sb. spočívající v proúčtování výdajového dokladu č. 81 na Kč 545,- (děrovačka) do nákladů, kdy měla být zároveň dle směrnice zařazena na vrub účtu 028 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901.
Opatření: dodržovat pravidla rozpočtové skladby včetně opatření pod písm. a)

e) chyby a nedostatky dle odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb. porušující rozpočtovou kázeň spočívající v neodpovídajícím zpracování rozpočtového výhledu podle § 3, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
Opatření: při sestavování rozpočtového výhledu na další období se bude postupovat v souladu s novelizovaným zněním § § 3, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech

Ad. 9.)
- Starosta informoval o navýšení svozu plastového a papírového odpadů na zkušební dobu 2 měsíců z dosavadního 1 svozu za 2 týdny na svážení každý týden. Důvodem k tomuto kroku bylo neustálé přeplňování kontejnerů a s tím spojený nepořádek v jejich okolí.

- Vyhodnocení akce čarodějnice – vyúčtování finančního daru – z poskytnutých 2.000,- Kč použito 700,- Kč na sud Kofoly, 1.300,- Kč na sladkosti jako odměna pro soutěžící děti. Závěr – akce byla vyhodnocena jako úspěšná s pozitivním ohlasem z řad veřejnosti.

- Dále bylo řešeno sekání obecní zeleně cca 7000m2 – sekat pouze nezbytně nutné, do příštího zasedání sehnat cenové nabídky na její sekání.

- p. Franc informoval přítomné o možnostech a výhodách získávání energie z obnovitelných zdrojů – spalování Biomasy. V této věci již činěny některé, převážně konzultantské kroky. Věc se bude nadále bedlivě monitorovat a v případě možnosti se obec pokusí za pomoci dotací o jejich využívání.

- Bártovi – zasázené škumpy na obecním pozemku před jejich domem. Věc posouzena jako nedovolené užívání obecního prostranství, a proto budou Bártovi vyzváni k jejich odstranění. Zastupitelstvo doporučuje pouze výsadbu bylin.
Dále pan Bárta oznámil obecnímu úřadu úpravu střechy podle § 55 zák. č. 50/1976 Sb., stavební zákon týkající se odstranění vikýře. V této souvislosti zastupitelstvo na základě vyjádření výboru pro územní plánování a výstavbu konstatovalo, že již platí nový stavební zákon a tyto úpravy spadají do kompetence stavebního úřadu v Černilově. Doporučuje se tedy oslovit stavební úřad a věc řešit s ním v režimu nového stavebního zákona.

- GIS – Zastupitelstvo obce schválilo jednomyslně nákup softwaru GIS pro potřebu obce.

- projekt rekonstrukce Obecního úřadu – zatím odsunout do té doby, než bude hotova studie od Ing. arch. Křeliny.

- Obecnímu úřadu byla doručena stížnost občanů obce na stroje HNG, které v zatáčce u čp. 1, 2 a 39 poškozují soukromý a obecní majetek. Starostovi uloženo, aby po konzultaci s JUDr. Muzikantem zvážil možnost podání oznámení na policii ČR o podezření ze spáchání přestupku a jeho přínosu pro vyřešení nežádoucího stavu.

Ad. 10.) Návrhová komise přečetla návrh usnesení, který byl schválen jednomyslně.

Ad. 11.) Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 22.15 hodin.Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Robert Bezr …………………………….

Martin Beran ….………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička .……….……………………