Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.6.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Divec ze dne 7.6.2007

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Připomínky k zápisu ze dne 4.1.2007
06) Kontrola plnění minulého usnesení
07) Územní plán obce Divec
08) Rozpočtový výhled
09) Různé
10) Návrh usnesení
11) Závěr
Ad. 1.) Jednání zahájil starosta obce v 18.30 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad. 2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr.Roman Kvasnička, JUDr. Svatopluk Muzikant, Miroslava Rázková, Ing. Robert Bezr, Martin Beran, Libor Vavřinka, Iva Dmejchalová, Eva Vodová.
Omluvena Ing. Monika Bervidová.
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad. 3.) Starosta přečetl navržený program jednání a tento byl jednomyslně schválen.

Ad. 4.) Následovala volba zapisovatele. Navržený Vavřinka Libor. Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel hlasování. Za ověřovatele navrženi Eva Vodová, Martin Beran – jednomyslně schváleno.
Dále byla jednomyslně schválena návrhové komise ve složení předseda JUDr. Svatopluk Muzikant a Iva Dmejchalová.

Ad. 5.) K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad. 6.) Na žádost starosty byl bod různé přesunut před kontrolu plnění minulého usnesení. Schváleno jednohlasně.

Ad. 7.) Různé:
1) Starosta po konzultaci s JUDr. Muzikantem přezkoumali účinnost zákazové značky pro průjezd z obce Divec směr Černilov a bylo konstatováno, že tato značka zakazuje průjezdu pouze nákladních vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5 tuny. Tato značka se nevztahuje na traktory a speciální vozidla.
2) Sekání trávy v obci – Pan Beran přednesl záměr pana Peška sekat trávu na obecních pozemcích za úplatu. Starosta požádal pana Berana, aby dodal podklady pro jednání o možnosti využít této nabídky.
3) Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu vyzvat pana Bártu (č. 66) k neprodlenému odstranění zasázených škump na obecním pozemku.
4) Pan Bárta (čp. 66) podal oznámení o odstranění vikýře 19.4.2007. Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s odstraněním vikýře a na základě tohoto souhlasu povoluje v souladu s § 6 odst. 6 a §99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. Výjimku z územního opatření o stavební uzávěře.
5) Paní Fátorová vznesla žádost o umožnění vysazení náhradní dřeviny za vymýcený akát na hřišti. Jedná se o Gingo Biloba. Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.
6) Režim realizace územního opatření obce Divec č. 1/2007 o stavební uzávěře
(metodika schvalování výjimek a kompenzace nákladů obce spojených s realizací)
- žadatel o povolení výjimky ze stavební uzávěry podá cestou OÚ žádost písemnou formou
- zastupitelstvo obec rozhodne o povolení výjimky s přihlédnutím ke stanovisku zpracovatele ÚPD a Výboru pro ÚP a výstavbu
- odborné posouzení předmětu žádosti zpracovatelem ÚPD zajišťuje obec
- každý žadatel a obec dohodnou kompenzaci nákladů obce na posouzení žádosti zpracovatelem ÚPD a vypracování rozhodnutí
- předpokládá se forma daru obci na financování vývojových účelů (darovací smlouva)
- výše předpokládaného daru činí u FO 1.000,- Kč a u PO 2.000,- Kč za každou žádost o povolení výjimky
- vychází se z ust. Zák. č. 586/92 Sb. o daních z příjmů § 15 (1) a §20 (8) a zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí §20 (1)
- Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem souvisejících darovacích smluv.
7) Ing. Arch. Křelina dodal čistopis studuje ÚPO variantu B. Obecní zastupitelstvo rozhodlo jednohlasně ponechat jeden měsíc na rozbor studie. Obecní úřad zajistí oznámení občanům o možnosti připomínkovat studii. Roznášku zajistí pan Beran.
8) Obecní úřad obdržel fakturu za vpracování ÚPO.
9) Obecní úřad obdržel fakturu za software GIS
10) Obecní zastupitelstvo rozhodlo neproplatit fakturu panu Machovi za vedení účetnictví v období 12/2006 a současně souhlasí proplatit nové účetní paní Kárové odměnu za vícenáklady dle dodané faktury.
11) Obecní zastupitelstvo doporučuje k úhradě náhradu za cestovné starostovi – podepíše místostarosta.
12) Obecní zastupitelstvo mění úřední hodiny v den jednání ZO na 16 -18 hod.
Schváleno jednohlasně

Ad. 8.) Kontrola plnění minulého usnesení: Bylo provedeno v bodě různé

Ad. 9.) Plán obce: ZO ukládá starostovi a místostarostovi
- informovat o studii všechny dotčené subjekty (občané, PO, orgány, úřady) s poučením o možnostech jak se se studií seznámit – nahlédnutí v úředních hodinách OÚ, překopírování elektronické podoby *.pdf (18,5 MB) na vlastní nosič, papírový výtisk za úhradu nákladů (záloha předem), vždy s poučením o autorském právu.
- Současně vyzvat k podání připomínek nebo námitek ke studii (v přiměřené lhůtě cca. 1 měsíc) k následnému vyhodnocení a zapracování do cílového ÚPO
- Studii (cílové výkresy) vyvěsit na úřední desku a zveřejnit na webových stránkách obce (podstatné dokumenty dle kapacity serveru)

Ad. 10.) Závěrečný účet obce a audit : Auditor podal požadavek na vypracování rozpočtového
výhledu obce. Zastupitelstvo se shodlo na vypracování rozpočtovém výhledu na 2 roky dopředu s tím, že rozpočtový výhled bude vyrovnaný v intencích rozpočtu roku 2007. Konečné schválení proběhne na příštím zasedání ZO.

Ad. 11.) Návrhová komise přečetla návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat.

Ad. 12.) Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 21.45.Zapisovatel: Libor Vavřinka …………………………….

Ověřovatelé: Eva Vodová …………………………….

Martin Beran ….………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička .……….……………………