Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.7.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 12.7.2007


Program zasedání

01. Uvítání
02. Prezence a kontrola schopnosti usnášení
03. Schválení programu zasedání
04. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
05. Možnost využití obnovitelných zdrojů energie v obci - host
06. Schválení zápisu z minulého zasedání
07. Kontrola plnění minulého usnesení
08. Územní plán obce Divec a stavební uzávěra
09. Rozpočtový výhled
10. Různé
11. Návrh usnesení
12. Závěr

Ad 01. Jednání zahájil starosta v 18.00 hod. a přivítal přítomné.

Ad 02. Přítomní zastupitelů: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Iva Dmejchalová , JUDr. Svatopluk Muzikant, Martin Beran. Omluvení zastupitelé: Eva Vodová. Konstatováno, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad 03. Starosta přečetl návrh programu jednání. Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = Program jednání schválen.

Ad 04. Volba zapisovatele. Návrh: Ing. Robert Bezr. Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = Zapisovatel Ing. Robert Bezr schválen.
Volba ověřovatelů zápisu. Návrh: Iva Dmejchalová a Martin Beran. Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = schváleni ověřovatelé zápisu Iva Dmejchalová a Martin Beran.
Volba návrhové komise. Návrh: předseda JUDr. Svatopluk Muzikant a Mgr. Roman Kvasnička. Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = schválena návrhová komise: předseda JUDr. Svatopluk Muzikant a Mgr. Roman Kvasnička.

Ad 05. Ing. Antonín Kottnauer (Power Service, Alšova 750/16A, 460 01 Liberec 1, tel. 485 100 491) podrobně seznámil přítomné s návrhem teplofikace obce Divec na bázi spalování biomasy. Jde o výstavbu centrální kotelny na biomasu v prostoru východně nad firmou SV metal a potrubních rozvodů v obci. Předpokl. rozp. náklady na cílový stav obce dle územní studie Křelina cca 30 mil. Kč. Efektivita a ochrana živ. prostředí nesporná.
Výchozím dokumentem pro další postup ve věci je vypracování energetického auditu obce, který popíše stáv. stav a definuje cíle. Předpokl. cena auditu cca 200 tis. Kč.
Doporučen společný postup s firmou SV metal, která je nyní ve fázi energetického auditu.
Návrh předán obci 2x v papírové podobě a dohoda, že projektant dodá mailem elektronickou podobu návrhu, která bude předána všem zastupitelům a zájemcům ke studiu.
Nejprve je nutno rozhodnout zda obec touto cestou vůbec půjde.
Pokud ano, pak je nutno určit zástupce obce, který projekt Biokotelna Divec za obec povede („tahoun projektu“¨), projednat projekt s SV metal (cca 1/7 odběratel) a zemědělci (dodavatelé paliva), dořešit otázku financování (min. energetického auditu), objednat energetický audit, získat další informace a provést osvětu (exkurze...).
Poděkováno za kvalitní přednášku a předané materiály.

Ad 06. K minulému zápisu nevzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad 07. Kontrola plnění minulého usnesení (ev. provedena v následujících bodech programu).
UZ 42/2007: ZO pověřuje starostu obce vyzvat pana Bártu (čp. 66) k neprodlenému odstranění nasázených škump na obecním pozemku.  viz bod Ad 10. c)
UZ 43/2007: ZO pověřuje starostu obce podpisem darovacích smluv souvisejících s žádostmi o povolení výjimek za stavební uzávěry.  Plněno. Dopracovat formulář darovací smlouvy.
UZ 44/2007: ZO schvaluje záměr pí Fátorové vysázet za vymýcený akát u hřiště Gingo Biloba.  viz bod Ad 10. d)
UZ 45/2007: ZO schvaluje panu Bártovi (čp. 66) výjimku č. 1 z územního opatření o stavební uzávěře.  Splněno.
UZ 46/2007: ZO ukládá starostovi a místostarostovi informovat o územní studii všechny dotčené subjekty (občané, PO, orgány, úřady) s poučením o možnostech jak se se studií seznámit.  viz bod Ad 08. a)

Ad 08. a) Územní studie
Opakovaná opožděná platba faktur zpracovateli studie. Starosta projedná s Ing. Bervidovou nápravu.
Zajistit zveřejnění studie na webových stránkách obce (podstatné dokumenty dle kapacity serveru) - provede starosta (nutné i pro futuro).
Připomínky ke studii. Občany vzneseny celkem 2 - Zdeněk Franc, Divec 10 (připomínka z 11.5.2007 již zapracována do čistopisu studie) a Ing. Miloslav Medek, Divec 11 - připomínka z 11.7.2007 přečtena v plném rozsahu, komplexní názor. Zastupitelé doplňují jako připomínku Biokotelnu Divec. Připomínky budou předány zpracovateli studie k vyhodnocení a zohlednění.
Schválení studie.
Návrh Usnesení č. 47/2007:
ZO schvaluje Územní studii obce Divec zpracovatele Ing. arch. Františka Křeliny z 05/2007 zak.č. 01-07-215 s tím, že
a) studie je regulérním podkladem pro vypracování Územního plánu obce Divec, b) připomínky vznesené ke studii budou předány zpracovateli k vyhodnocení a zohlednění v ÚPO. ZO pověřuje realizací usnesení místostarostu Ing. Bezra.
Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = schváleno
Usnesení č. 47/2007:
ZO schvaluje Územní studii obce Divec zpracovatele Ing. arch. Františka Křeliny z 05/2007 zak.č. 01-07-215 s tím, že
a) studie je regulérním podkladem pro vypracování Územního plánu obce Divec, b) připomínky vznesené ke studii budou předány zpracovateli k vyhodnocení a zohlednění v ÚPO. ZO pověřuje realizací usnesení místostarostu Ing. Bezra.

b) Stavební uzávěra
Žádost o výjimku č. 2 - Přístavba č.p. 34 Josef Horák - odkázáno ke stanovisku Ing.arch. Křeliny.

Ad 09. Rozpočtový výhled. Návrh 2008 bude v zásadě kopírovat schéma rozp. 2007 se zohledněním ev. dopadu projektu Biokotelna Divec. Návrh 2008 bude def. schválen na ZO v 09/2007.

Ad 10. a) Sekání obecní trávy. Dohoda s přítomným Lubošem Peškem, že určí rozsah práce a cenu jedné seče. Obec ověří cenu a práce objedná dle možností rozpočtu obce.

b) Bude zahájena příprava GO hlavní komunikace v obci.

c) Škumpy souseda Bárty č.p. 66 na obecní návsi - vynutit odstranění či zajistit na jeho náklady.

d) Hana Fátorová (ad Usnesení č. 44/2007: ZO schvaluje záměr pí Fátorové vysázet za vymýcený akát u hřiště Gingo Biloba) - žádost proplacení ceny stromku - ne (avizováno jako občanská aktivita bez účasti obce a tak také schváleno).

e) Dopravní režim
Zadání: zákaz stání vozidel nad 3,5 t (vypudit kamiony, nákladní auta a traktory z návsí), osobní automobily nechat v klidu, zabránit ničení návsí parkováním (obrubníky, patníky...), úzký profil Mareš-Fátorová, ? zpomalení provozu na trase Slatina Librantice (cedule obec na Z před autobusový záliv a na V před kopec), GO hlavní komunikace v obci, stanovit náklady na údržbu komunikací, revize územní studie Křelina, výstupy rozboru dopravní situace (cílově vše do fáze projednání s DI PČR a schválení OD MMHK).
Projektant Ing. Klazar neaktivní, osloven Ing. Burianec - přečtena nabídka.
Návrh Usnesení č. 48/2007:
ZO schvaluje nabídku na vypracování Pasportu dopravního značení a rozboru dopravní situace obce Divec (Dopravní režim obce Divec) Dopravně inženýrské kanceláře, s.r.o., IČ 274 66 868, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové (Ing. Miloš Burianec) z 11.7.2007 s cenou díla 57 120,- Kč vč. DPH a termínem plnění do 15.10.2007 a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo. ZO pověřuje realizací usnesení místostarostu Ing. Bezra.
Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = schváleno
Usnesení č. 48/2007:
ZO schvaluje nabídku na vypracování Pasportu dopravního značení a rozboru dopravní situace obce Divec (Dopravní režim obce Divec) Dopravně inženýrské kanceláře, s.r.o., IČ 274 66 868, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové (Ing. Miloš Burianec) z 11.7.2007 s cenou díla 57 120,- Kč vč. DPH a termínem plnění do 15.10.2007 a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo. ZO pověřuje realizací usnesení místostarostu Ing. Bezra.

f) Odvod za odnětí ZPF komunikace na p.č. 19/25 k.ú. Divec
Návrh Usnesení č. 49/2007:
ZO ukládá členům zastupitelstva Miroslavě Rázkové a Liboru Vavřinkovi: a) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy Odvod za odnětí ZPF komunikace na p.č. 19/25 k.ú. Divec a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, b) definovat pozici obce a OS Sítě ohledně závazku a povinnosti uhradit odvod za odnětí, c) pokud bude povinnou osobou OS Sítě, navrhnout řešení jak dohledat úhradu za odvod, kterou již obec zaplatila. Termín: do ZO 2.8.2007.
Komentář: Věc je nejasná, zmínění členové ZO byli zastupiteli obce (M. Rázková byla starosta) i v minulém volebním období, kdy byla tato věc řešena a jsou strůjci stávajícího stavu.
Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = schváleno
Usnesení č. 49/2007:
ZO ukládá členům zastupitelstva Miroslavě Rázkové a Liboru Vavřinkovi: a) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy Odvod za odnětí ZPF komunikace na p.č. 19/25 k.ú. Divec a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, b) definovat pozici obce a OS Sítě ohledně závazku a povinnosti uhradit odvod za odnětí, c) pokud bude povinnou osobou OS Sítě, navrhnout řešení jak dohledat úhradu za odvod, kterou již obec zaplatila. Termín: do ZO 2.8.2007.

g) Komunikace Nová Třešňová (vady a nedodělky: díra v komunikaci, dokončení veř. osvětlení a chodníků)
Návrh Usnesení č. 50/2007:
ZO ukládá členům zastupitelstva Miroslavě Rázkové a Liboru Vavřinkovi: a) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy Komunikace Nová Třešňová (Stavoka) a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, b) definovat pozici obce vůči dodavateli stavby Stavoka a OS Sítě ohledně nároku na reklamaci vad díla, které převzala obec, c) navrhnout jak zajistit či vynutit provedení opravy a dokončení díla (jako vady v rámci záruky a nedodělků), d) navrhnout jak napravit právní úroveň smlouvy o převzetí díla obcí o jasný nárok na záruku na dílo v obvyklé době 36 měsíců. Termín: do ZO 2.8.2007.
Komentář: Věc je nejasná, zmínění členové ZO byli zastupiteli obce (M. Rázková byla starosta) i v minulém volebním období, kdy byla tato věc řešena a jsou strůjci stávajícího stavu.
Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = schváleno
Usnesení č. 50/2007:
ZO ukládá členům zastupitelstva Miroslavě Rázkové a Liboru Vavřinkovi: a) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy Komunikace Nová Třešňová (Stavoka) a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, b) definovat pozici obce vůči dodavateli stavby Stavoka a OS Sítě ohledně nároku na reklamaci vad díla, které převzala obec, c) navrhnout jak zajistit či vynutit provedení opravy a dokončení díla (jako vady v rámci záruky a nedodělků), d) navrhnout jak napravit právní úroveň smlouvy o převzetí díla obcí o jasný nárok na záruku na dílo v obvyklé době 36 měsíců. Termín: do ZO 2.8.2007.

h) Občanské sdružení Sítě.
Ing. Briestenský předal doklady ad vztah OS Sítě a Obec Divec v papírové a elektronické podobě.

i) Občanské sdružení Sítě - převod infrastruktury V+K na VaK HK
Návrh Usnesení č. 51/2007:
ZO vyzývá Občanské sdružení Sítě: a) řádně určit osobu jednající za OS Sítě, b) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy OS Sítě - převod infrastruktury V+K na VaK HK a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, c) navrhnout přesný postup převodu (vč. termínů a předjednání s VaK HK) a seznámit s ním zastupitelstvo, d) zorganizovat realizaci. Termín: do ZO 2.8.2007.
Komentář: Liknání, reklamace nečinnosti obce, věc je třeba dořešit k určenému termínu a nebo bez dalšího odložit, provedení převodu je zájmem OS Sítě a proto od něho obec očekává aktivitu.
Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 = schváleno
Usnesení č. 51/2007:
ZO vyzývá Občanské sdružení Sítě: a) řádně určit osobu jednající za OS Sítě, b) vyhledat a sumarizovat doklady týkající se kauzy OS Sítě - převod infrastruktury V+K na VaK HK a předložit je s vysvětlením zastupitelstvu, c) navrhnout přesný postup převodu (vč. termínů a předjednání s VaK HK) a seznámit s ním zastupitelstvo, d) zorganizovat realizaci. Termín: do ZO 2.8.2007.

j) Výkon zastupitelstva.
Zvážit způsob nastavení odměn zastupitelů dle kvality výkonu. Starosta zjistí možnosti právního rámce.


Ad 11. Návrhová komise zrekapitulovala průběžně navrhovaná a schvalovaná usnesení.

Ad 12. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 21,30.
Zapisovatel: Ing. Robert Bezr ................................................

Ověřovatel 1: Iva Dmejchalová ................................................

Ověřovatel 2: Martin Beran ................................................

Starosta: Mgr. Roman Kvasnička ................................................