Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 2.8.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 2.8.2007

Program zasedání

01. Uvítání

02. Prezence a kontrola schopnosti usnášení

03. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04. Schválení programu zasedání

05. Schválení zápisu z minulého zasedání

06. Kontrola plnění minulého usnesení

07. Územní plán obce Divec a stavební uzávěra

08. Možnost využití obnovitelných zdrojů energie v obci

09. Rozpočtový výhled

10. Různé

11. Návrh usnesení

12. Závěr

Ad 01. Jednání zahájil starosta v 18.00 hod. a přivítal přítomné.

Ad 02. Přítomní zastupitelů: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Iva Dmejchalová , JUDr. Svatopluk Muzikant, Eva Vodová, Ing. Monika Bervidová, Miroslava Rázková. Omluvení zastupitelé: Martin Beran. Konstatováno, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad 03. Volba zapisovatele. Navržena: Ing. Monika Bervidová. Hlasování o návrhu: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 = Zapisovatel Ing. Monika Bervidová schválen.Volba ověřovatelů zápisu. Navrženi: Eva Vodová, Iva Dmejchalová. Hlasování o návrhu: Pro 5, proti 0, zdržel se 2 = schváleni ověřovatelé zápisu Eva Vodová, Iva Dmejchalová. Volba návrhové komise. Navrženi: JUDr. Svatopluk Muzikant a Miroslava Rázková. Hlasování o návrhu: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 = schválena návrhová komise: JUDr. Svatopluk Muzikant a Miroslava Rázková.

Ad 04. Starosta přečetl návrh programu jednání. Hlasování o návrhu: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 = Program jednání schválen.

Ad 05. K minulému zápisu nevzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad 06. Kontrola plnění minulého usnesení (ev. provedena v následujících bodech programu). UZ č. 49/2007 – 50/2007 Ing. Bezr předal materiály o odvodu se ZPF pí Rázkové. Termín splnění je do posledního čtvrtka měsíce srpna na zasedání výboru pro územní plánování a výstavbu.UZ č. 51/2007: Občanské sdružení Sítě Divec dodá podklady pro VAK.

Ad 07. Územní plán a stavební uzávěra- p. Horák č.p. 34 žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry , Hlasování o návrhu: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 = Výjimka č.2 schválena - p Mach žádá o výjimku ze stavební uzávěry – nejdříve je třeba zjistit u Arch. Ing. Křelinynáklady s tím spojené a poté přefakturovat panu Machovi- připomínky k územní studii – p. Franc, p. Medek k obslužnosti objektů, po konzultaci Ing. Bezra s Ing. Arch. Křelinou budou včleněny do projektu- vytápění obce – zpracování do dokumentace

Ad 08. Vytápění biomasou – rozhodnout se zda se s touto alternativou vytápění zabývat či nikoliv.pí Rázková – nechala by vytápění jaké bylo již uvažováno - plynp. Mach – připomínky ohledně pěstování biomasy, nedostatečné prostoryIng. Bezr – ponechal by dobu na zjištění detailů ohledně vytápění (elektrika x plyn x biomasa) - biokotelna se bude řešit paralelně s plynem (vstupy od Ing. Arch. Křeliny co je výhodnější)

Ad 09. Rozpočtový výhled – dodala pí Kárová na rok 2008/2009 – příjmy, výdaje totožné s rokem 2007- 2008 výdaje 1 664 tis.- 2009 výdaje 1 673 tis.pí Rázková – chybí plán činností zastupitelstva obce (na co bude rozpočtový výhled zaměřen)rozpočtový výhled bude konkretizován pí Károvou na dalším zastupitelstvu.

Ad 10.Různé

a) Požadavek pana Peška na pokácení břízy u zastávky – prořezat, nekácet

b) Požadavek pana Macha – prořezat památné stromy – zajistit na patřičném úřadu

c) Připomínka Ing. Bezra – upravit nápis na vývěskách

d) Posezení u hřiště – zažádat o povolení stavby( kdo je stavebník, žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry, upravit majetkové vztahy ohledně pozemku) – výsledky předložit do zasedání výboru pro územní plánování a výstavbu. Připomínka pí Rázkové – nevyvěšené vlajky na červencové státní svátky, kdo začne pracovat na kronice obce (poz. pana Macha – je uložená v okresním archivu)

e) Stížnost p. Benďáka – byla mu navezena hlína na patu plotu – zjednat nápravu

f) Reklamace úředních hodin – nutno dodržovat

g) Změnit odměny zastupitelům, dle docházky či pracovní vytíženosti – Starosta již řeší

h) Web stránky obce – revize stránek, doplnit rozvoj a výstavbu (poznámka p. Macha vyhláška o stavební uzávěře – není mezi vyhláškama)

i) Dopravní režim – Ing. Miloš Burianec chce objednávku – již se řeší

j) Požadavek pana Macha – čištění silnic, zasypaná kanalizační vpusť před č.p. 36 – vyčistit

k) Poznámka Ing. Hrnčíře – dopravní režim – odstranit odstavená auta u č.p. 29

l) Žádost o povolení konání finále Tenis Open – povolení zajistí obecní úřad

m) Poznámka Ing. Bezra – zvážit koupi nového nábytku na Obecní úřad

Ad 11. Návrhová komise zrekapitulovala průběžně navrhovaná a schvalovaná usnesení. Hlasování o návrhu: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 = usnesení schválenoAd 12. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20,15. Zapisovatel:

Ing. Monika Bervidová ................................................

Ověřovatel 1: Iva Dmejchalová ................................................

Ověřovatel 2: Eva Vodová ................................................

Starosta: Mgr. Roman Kvasnička ................................................