Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.9.2007

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE DIVEC


ZE DNE 6.9.2007
Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Připomínky k zápisu ze dne 2.8.07
06) Kontrola plnění minulého usnesení
07) Územní plán obce Divec
08) Rozpočtový výhled
09) Reklamace chodníku
10) Různé
11) Návrh usnesení
12) Závěr

Ad. 1-2: Veřejné zasedání zahájil starosta obce v 18.52 hodin. Na úvod přivítal přítomné občany.

Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Iva Dmejchalová, Martin Beran, Eva Vodová.
Nepřítomni: JUDr. Svatopluk Muzikant, Ing. Monika Bervidová, Libor Vavřinka, Miroslava Rázková.
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tímto schopné usnášet se.

Ad.3: Následovala volba zapisovatele – Eva Vodová – jednomyslně schváleno,
- ověřovatelů zápisu - Martin Beran a Iva Dmejchalová – jednomyslně schváleno,
- návrhové komise – Ing. Robert Bezr a Martin Beran – jednomyslně schváleno.


Ad. 4: Starosta přečetl navržený program zasedání, který byl bez připomínek jednomyslně přijat.

Ad. 5: K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad 6: Kontrola plnění minulého zasedání. Na základě usnesení ZO č. 52 ze dne 2.8.2007 byla vyhotovena a doručena panu Horákovi udělená výjimka ze stavební uzávěry.

Ad 7: Územní plán obce Divec
ZO po vedlo debatu na téma budoucího zdroje vytápění obce z hlediska zpracovávaného územního plánu obce. Na podkladě konzultace a doporučení zpracovatele ÚPO Ing. Arch. Kreliny přijalo ZO usnesení jímž schvaluje pro potřeby zpracování ÚPO jako hlavní zdroj vytápění obce ELEKTŘINU. Jednomyslně schváleno.

Zastupitelstvo dále konstatuje, že bude do budoucna sledovat jiné možné alternativní zdroje vytápění a po jejich analýze nevylučuje možnost změny ÚPO (zejména možnost využití biomasy).

Ad.8: Rozpočtový výhled
Starosta obce informoval zastupitele, že nechal rozpočtový výhled posoudit pracovníky krajského úřadu vykonávajícími dohled nad hospodařením obcí a konstatuje, že i dle jejich závěru je navržený Rozpočtový výhled na rok 2008 - 2009 plně dostačuje a odpovídá požadavkům zákona a proto jej doporučuje odsouhlasit.

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2008 - 2009, který tvoří nedílnou součást zápisu ze zasedání ZO z 6.9.07. Schváleno jednomyslně.

Ad. 9: Reklamace chodníku – z důvodu výskytu vad na chodníku v ulici Třešňová sepsal starosta reklamační dopis firmě Stavoka, která obci chodník převedla. Doručení dopisu se ujala zastupitelka Miroslava Rázková. Doručení dopisu z důvodu její nepřítomnosti zatím nebylo potvrzeno. Zastupitelstvo dále vzalo za vhodné upozornit firmu Stavoka na blížící se konec lhůty pro zbudování osvětlení a chodníku v ulici Třešňová. Upozornění provede starosta obce.

Ad 10: Různé

Na podnět Ing. Hrnčíře obec učiní dotaz na zástupce Mikroregionu Černilovsko ohledně možné cyklostezky.
Taktéž na podnět Ing. Hrnčíře – pan Beran na příští zasedání zastupitelstva přinese informace; ohledně možného zavedení MHD do obce.

Odcizený poklop dešťové propustě u autobusové zastávky – ten je majetkem Správy a údržby silnic. Na jejich náklad bude zabudován poklop nový, než se tak stane, bude zde dočasně umístěna značka.

Podnět pro bod na příští zasedání – revize způsobu odměňování jednotlivých zastupitelů – zkrácení odměny v případě intenzivní nepřítomnosti zastupitelů, jmenovité přidělování úkolů a sledování dodržení termínů.

P. Briestenský informoval o jeho setkání s Ing. Loskotem (VaK) ve věci převodu sítí na obec a z obce na VaK - Starosta obce do zářijového zasedání výboru pro územní plánování a výstavbu prověří a podá informaci o obsahu darovací smlouvy týkající se předání sítí na obec. Zároveň by mělo být iniciováno sepsání smlouvy o budoucí smlouvě darovací z obce na VaK. Pan Briestenský dále upozornil na končící platnost předběžného kolaudačního rozhodnutí a nutnosti provedení řádné kolaudace. Obec v zastoupení starosta jako stavebník provede šetření ve věci a učiní patřičné kroky pro kolaudaci.

Za autobusovou zastávkou proběhla terénní úprava obecního pozemku – poděkování p. Peškovi, Beranovi a Vodovi, kteří se na ní podíleli.

Na základě žádosti SDH Divec o pronájem pozemkové parcely 298/4 v KU a obci Divec, obec zveřejní záměr pronajmout tento pozemek.

Ad. 11: Návrh usnesení

Usnesení č. 53: ZO schvaluje pro potřeby zpracování ÚPO jako hlavní zdroj vytápění obce ELEKTŘINU.

Usnesení č. 54: ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce na rok 2008 – 2009.


Ad 12: Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 20.47 hodin, starosta poděkoval všem přítomným za účast.Zapisovatel: Eva Vodová …………………………………..

Ověřovatelé: Iva Dmejchalová …………………………………...
Martin Beran ……………………………………

Starosta: Mgr.Roman Kvasnička …………………………………….