Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.10.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Divec ze dne 4.10.2007

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Schválení programu zasedání
04) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
05) Schválení zápisu z minulého zasedání
06) Kontrola plnění minulého usnesení
07) Územní plán obce Divec a stavební uzávěra
08) Veřejnoprávní smlouva
09) Změna způsobu vyplácení odměn členů ZO
10) Různé
11) Návrh usnesení
12) ZávěrAd. 1.) Jednání zahájil starosta obce v 18.10 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

Ad. 2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr.Roman Kvasnička, JUDr. Svatopluk Muzikant, Ing. Monika Bervidová, Miroslava Rázková, Ing. Robert Bezr, Martin Beran, Eva Vodová
Omluvena Iva Dmejchalová.
.
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad. 3.) Následovala volba zapisovatele. Navržen Mgr. Roman Kvasnička. Schváleno jednomyslně. Za ověřovatele navrženi Eva Vodová a Martin Beran – jednomyslně schváleno.
Dále byla jednomyslně schválena návrhové komise ve složení předseda JUDr. Svatopluk Muzikant a Ing. Robert Bezr.

Ad. 4.) Starosta přečetl navržený program jednání a tento byl jednomyslně schválen.

Ad. 5.) K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.

Ad. 6.) Z minulého usnesení nevzešli konkrétní úkoly – bez kontroly.


Ad. 7.) Územní plán obce
Návrh na revokaci
ZO revokuje Usnesení č. 53/2007 ze dne 6.9.2007, které znělo: ZO schvaluje pro potřeby zpracování ÚPO jako hlavní zdroj vytápění obce elektřinu. Schváleno jednomyslně.

Důvodem revokace usnesení je jeho neslučitelnost s možností eventuálního získání dotace na plynofikaci obce (pokud by byl ÚPO vyhotoven na EL).
Po vyjasnění okolností dotací na plynofikaci (cca 11/07) bude usnesení
a) potvrzeno (nebude-li dotace na plynofikaci nebo pokud se obec rozhodne, že si financování plynofikace zajistí zcela sama např. komerčním úvěrem)
b) zrušeno či změněno na „plyn“ (bude-li dotace na plynofikaci)
Obec obratem uhradí správní poplatek a rozhýbe vydání stavebního povolení na Plynofikaci I. (na dosud zpracovanou etapu - další část plynofikace = nová výstavba, bude řešena změnou stavby před ukončením nebo novou akcí Plynofikace II.)

Územní studie: Ing. Arch. Křelina vyhotoví dodatek k ÚS odrážející vznesené připomínky p. France a Medka. Zpracování do 30.11.07 za 17 000 x 1,19 = 20 230,- Kč. Řešeno dodatkem smlouvy. ZO schvaluje. Schváleno jednomyslně.
ZO bere na vědomí posun termínu návrhu ÚPO v důsledku změny ÚS o cca 4 měsíce ® návrh ÚPO 01/2008 ® vydání 10/2008.

Zjišťování možnosti a podmínek pro realizaci Kotelny na biopaliva - tahoun projektu - Ing. Roman Hrnčíř. ZO ukládá starostovi vyhotovit pro Ing. Roman Hrnčíře pověření pro tuto činnost. Schváleno jednomyslně.

Dopravní režim - Projekt dopravního režimu (pasport) – 4.10.2007 návrh řešení dopravního značení hlavní silnice od Bc. Špryňara - ZO souhlasí + JUDr. Muzikant prověří povinnost obce zajistit kamionům odstavnou plochu.

Stavební uzávěra
Žádost o výjimku č. 3 o vyjádření k územnímu souhlasu z 24.4.2007 Mach Divec 36 - kanalizační přípojka - v řešení.
Žádost o výjimku č. 4 z 30.8.2007 Brát Divec 29 - rekonstrukce a přístavba obytného stavení č.p. 29 - v řešení.
Žádost o výjimku č. 5 z 16.9.2007 Baďura pro parc. č. 19/16 k.ú. Divec - obec požádá o vymezení zastavěného území obce.
Žádost o výjimku č. 5 z 17.9.2007 Jurková pro parc. č. 19/37 k.ú. Divec - obec požádá o vymezení zastavěného území obce.
Nutno přehodnotit způsob úhrady konzultací zpracovatele ÚPO (o návrh požádána účetní obce Kárová).Ad. 8.) Starosta obce informoval přítomné o možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy s MMHK týkající se možného využití služeb městské policie HK za úplatu. Zastupitelstvo bere nabízenou možnost na vědomí bez hlubšího zájmu. Zastupitelstvo preferuje využívání bezplatné hlídkové služby státní policie - obvodní oddělení Třebechovice p. Erebem i přes její nedostatečnost. Starosta za účelem zlepšení fungování státní policie v obci zjistí její možnosti a kapacitu spolu s žádostí o častější preventivní hlídky. O informace bude požádáno písemnou cestou. Věc bude dále sledována.


Ad. 9.)
Starosta navrhl způsob úpravy odměňování členů zastupitelstva, a to v závislosti na jejich pracovní aktivitě. Jako základ odměny navržena polovina stanovené částky a druhá část dle vykázané činnosti. K připomínce JUDr. Muzikanta, že by mělo proběhnout zhodnocení ročního fungování zastupitelstva a pak dojednán mechanismus odměňování, byl tento bod přeložen na listopadové zastupitelstvo.

Ad.10.)
Starosta předložil na základě žádosti SDH Divec o pronájem obecního pozemku návrh nájemní smlouvy na dotčený pozemek. Po zapracování připomínek zastupitelstva k této smlouvě bude přistoupeno k jejímu podpisu.

V reakci na platební výměr finančního úřadu v HK ohledně penále za pozdní daňové odvody ukládá ZO finančnímu výboru prověřit a vyhodnotit stav věci včetně negativních dopadů a označit odpovědné osoby včetně možnosti uplatnění nároku na náhradu škody. Termín splnění do příštího zasedání.

Pí Barterová vznesla připomínku k úřední elektronické desce obce. Zkontrolovat její režim fungování. Provede starosta obce.

Sdružení sítě: starosta po projednání se spec. stavebním úřadem MMHK předal zástupcům sdružení sítě formulář k podání žádosti o kolaudaci komunikace v dotčené lokalitě.
K navrhované darovací smlouvě sděleno, že po úpravě některých nepřesností, k nimž by mělo dojít za účasti obou zúčastněných stran lze otevřít debatu na téma uzavření této smlouvy, které však musí předcházet jednání o převzetí sítí spol. VaK HK, nejlépe formou smlouvy o smlouvě budoucí.

Starosta informoval o nabídce stojanů se zásobníkem na psí výkaly. Poukázáno na problematičnost likvidace tohoto odpadu. ZO doporučilo distribuovat majitelům při platbě poplatků ze psů pytlíky na úklid výkalů.

Dotaz na možnost recyklace obalů Tetra Pack v obci. Zjistí Ing. Monika Bervidová.

Ad. 11.) Návrhová komise přečetla návrh usnesení, který byl schválen jednomyslně.

Ad. 12.) Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 21.55 hodin.Zapisovatel: Mgr. Roman Kvasnička …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Monika Bervidová …………………………….

Martin Beran ….………………………….

Starosta : Mgr. Roman Kvasnička .……….………………