Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.11.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 8.11.2007

Program zasedání
1) Uvítání
2) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
3) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
4) Schválení programu zasedání
5) Schválení zápisu z minulého zasedání
6) Kontrola plnění minulého usnesení
7) Územní plán obce a stavební uzávěra
8) Organizační postupy k ukončení roku 2007
9) Úhrada nákladů za udělení výjimky ze stavební uzávěry
10) Různé
11) Návrh usnesení
12) Závěr

Ad. 1.) Jednání zahájil starosta obce v 18.00 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.
Ad.2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr.Roman Kvasnička, JUDr. Svatopluk Muzikant, Ing. Monika Bervidová, Miroslava Rázková, Ing. Robert Bezr, Martin Beran, Eva Vodová ,Iva Dmejchalová
Nepřítomni : Libor Vavřinka
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a že zastupitelstvo je schopné usnášení.
Ad.3.) Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně. Za ověřovatele navrženi Ing. Monika Bervidová a Martin Beran – jednomyslně schváleno.
Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a paní Iva Dmejchalová.
Ad.4.) Starosta přečetl navržený program jednání a tento byl jednomyslně schválen.
Ad.5.) K minulému zápisu nebyly nikým vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.
Ad.6.) Z minulého usnesení vzešel úkol pro starostu vyhotovit pověření ing. Romanu Hrnčířovi pro zastupování obce Divec ve věci Kotelna na biopaliva a věci související - Starosta Mgr. Roman Kvasnička tento splnil a ing. Hrnčíř již započal jednání na dané téma.
JUDr. Muzikant na základě uloženého úkolu z minulého zasedání v bodu rúzné informoval, že pro obec z ničeho nevyplývá povinnost zajistit odstavné parkoviště pro nákladní automobily nad 3,5 tuny v případě jejich zákazu vjezdu/stání v obci.
Ad.7.)
ZO schvaluje změnu Územní studie obce Divec Ing.arch. Křeliny - variantu č. 2 (hřiště a amfiteátr) pro vypracování čistopisu Územní studie obce Divec (změna v možných mezích zohledňuje vznesené připomínky občanů).

ZO schvaluje udělení výjimky č. 3 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: Vladimír Mach, bytem Divec 36, 500 03 Hradec Králové, zastoupený projektovou kanceláří P-AQUA s.r.o., Miloš Petras, Datum podání: 24.7.2007
Dotčená stavba: Objekt RD č.p. 36 v Divci.
Předmět výjimky: Zřízení kanalizační přípojky.
Odůvodnění žádosti: Zkvalitnění objektu.
Předložené doklady: Projekt P-AQUA s.r.o., Jižní 870, HK, IČ 274 85 129,
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Není nutné.
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 26.7.2007.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.

ZO schvaluje udělení výjimky č. 4 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: Petr Brát, bytem Divec 29, 500 03 Hradec Králové
Datum podání: 30.8.2007
Dotčená stavba: Obytné stavení č.p. 29 v Divci.
Předmět výjimky: Rekonstrukce a přístavba.
Odůvodnění žádosti: Zkvalitnění objektu.
Předložené doklady: Projekt AMX s.r.o. 06/2006
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Souhlas z 10.10.2007 s doporučujícími připomínkami.
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 30.8.2007.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.

ZO schvaluje udělení výjimky č. 5 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: SV metal spol s r.o., IČ 252 57 366, Divec 99, 500 03 Hradec Králové
Datum podání: 27.9.2007
Dotčená stavba: Areál firmy Divec 99.
Předmět výjimky: Mycí plocha pro automobily.
Odůvodnění žádosti: Rozvoj areálu a provozní potřeby.
Předložené doklady: Projekt - Ing. Pšenička a Ing. Hloucal.
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Souhlas ze 17.10.2007.
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 27.9.2007.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.


ZO schvaluje udělení výjimky č. 6 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: SV metal spol s r.o., IČ 252 57 366, Divec 99, 500 03 Hradec Králové
Datum podání: 27.9.2007
Dotčená stavba: Areál firmy Divec 99.
Předmět výjimky: Přístřešek pro výkup druhotných surovin D9.
Odůvodnění žádosti: Rozvoj areálu a provozní potřeby.
Předložené doklady: Projekt - Ing. Pšenička a Ing. Hloucal.
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Souhlas ze 17.10.2007
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 30.8.2007.
Dohoda o kompenzaci nákladů: Ano, bude realizováno.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.

ZO schvaluje udělení výjimky č. 7 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: SV metal spol s r.o., IČ 252 57 366, Divec 99, 500 03 Hradec Králové
Datum podání: 27.9.2007
Dotčená stavba: Areál firmy Divec 99.
Předmět výjimky: Odvodnění zpevněné plochy přístřešku D9.
Odůvodnění žádosti: Rozvoj areálu a provozní potřeby.
Předložené doklady: Projekt - Sanit Studio s.r.o., Ing. Pešek.
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Souhlas ze 30.10..2007.
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 30.8.2007.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.

ZO schvaluje udělení výjimky č. 8 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: SV metal spol s r.o., IČ 252 57 366, Divec 99, 500 03 Hradec Králové
Datum podání: 27.9.2007
Dotčená stavba: Areál firmy Divec 99.
Předmět výjimky: Přístavba objektu D2 pro umístění lisu.
Odůvodnění žádosti: Rozvoj areálu a provozní potřeby.
Předložené doklady: Projekt - Ing. Pšenička a Ing. Hloucal. Hluková studie - Ing. Brutar.
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Souhlas ze 7.11.2007.
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 30.8.2007.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.

ZO schvaluje udělení výjimky č. 9 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: SV metal spol s r.o., IČ 252 57 366, Divec 99, 500 03 Hradec Králové
Datum podání: 27.9.2007
Dotčená stavba: Areál firmy Divec 99.
Předmět výjimky: Prodloužení areálových inženýrských sítí.
Odůvodnění žádosti: Rozvoj areálu a provozní potřeby.
Předložené doklady: Projekt - VPK projektová a inženýrská kancelář Ing. Maurer.
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Souhlas ze 7.11.2007.
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 30.8.2007.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.

ZO schvaluje udělení výjimky č. 10 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: SV metal spol s r.o., IČ 252 57 366, Divec 99, 500 03 Hradec Králové
Datum podání: 27.9.2007
Dotčená stavba: Areál firmy Divec 99.
Předmět výjimky: Objekt D5 - dílny A.
Odůvodnění žádosti: Rozvoj areálu a provozní potřeby.
Předložené doklady: Projekt - Arcada projekt - Ing. Kunc.
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Souhlas ze 7.11.2007.
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 30.8.2007.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.

ZO schvaluje udělení výjimky č. 11 z územního opatření č. 1/2007 o stavební uzávěře
Žadatel o výjimku: SV metal spol s r.o., IČ 252 57 366, Divec 99, 500 03 Hradec Králové
Datum podání: 27.9.2007
Dotčená stavba: Areál firmy Divec 99.
Předmět výjimky: Objekt D7 - dílny C.
Odůvodnění žádosti: Rozvoj areálu a provozní potřeby.
Předložené doklady: Projekt - Arcada projekt - Ing. Kunc.
Stanovisko zpracovatele ÚPD Ing.arch. Křeliny: Souhlas ze 7.11.2007.
Stanovisko Výboru pro ÚP a výstavbu: Souhlas z 30.8.2007.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi vydat v tomto smyslu patřičné rozhodnutí.
Všechny výše uvedené výjimky byly ZO schváleny samostatně s výsledkem hlasování: schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro potřeby zpracování ÚPO jako hlavní zdroj vytápění PLYN.
Pro 6, Zdrželi se hlasování 2.
V 19.30 opustila jednání paní Miroslava Rázková
Ad.8.) Návrh usnesení:
ZO ukládá Finančnímu výboru spolu s účetní a starostou obce připravit zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2007 a předložit ji zastupitelstvu obce ke schválení v lednu r. 2008.
ZO ukládá Finančnímu výboru spolu s účetní a starostou obce připravit návrh rozpočtu obce na rok 2008 a předložit jej k projednání zastupitelstvu obce dne 6.12.2007. V případné požadavků do rozpočtu je nutné tyto dodat nejpozději do konce měsíce listopadu na OÚ v písemné formě. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a pokud nebudou vzneseny připomínky, schválen na lednovém zasedání v roce 2008.

Přípravu na přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 zajistí finanční výbor spolu s účetní a starostou. Termín přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 byl KÚ oznámen na den 16.4.2008.
Ad.9.) Úhrada nákladů při udělení výjimky ze stavební uzávěry – p. Kárová
Na dotaz obecního úřadu jak nevhodněji hradit náklady za udělení výjimky ze SÚ bylo účetní obce pí Károvou doporučeno tyto náklady související s udělením výjimky ze SÚ přeúčtovat žadatelům o udělení výjimky.
V tomto duchu se ZO usneslo na tomto usnesení: ZO schvaluje vyúčtování veškerých souvisejících nákladů s udělením výjimky ze SÚ, přeúčtovat žadateli o udělení této výjimky s náležitostmi daňového dokladu. Schváleno jednomyslně
Ad.10.) P. Beran přinesl informace ohledně možného zavedení MHD do obce – jednal s ing. Sedláčkem, který poukázal na nutnost zajistit obcí pro obslužnost MHD : 1) Točnu autobusu, 2) Sociální zařízení s teplou vodou, 3) Podat oficiální žádost na DPMHK. Cenové podmínky zatím řešen nebyly.
Dále p. Beran předložil rozpočet na opravu chodníku a opravu prostranství u popelnic.
Starosta přečetl dopis obdržený od Policie ČR – obvodní oddělení Třebechovice. Obsahem dopisu konstatováno, že kapacita oddělení je nedostačujcí a za účelem dalšího postupu nabídnuta možnost schůzky.
Starosta informoval přítomné o novém notebooku pro potřeby obecního úřadu získaného na základě výpujčky od firmy SV metal spol. s r.o. za symbolickou cenu 1,- Kč.
Ing. Bervidová, předsedkyně finančního výboru podala zprávu o výsledku prověřování a následného vyhodnocení platebního výměru finančního úřadu v HK ohledně penále za pozdní daňové odvody učinění obcí v letech 2004-2006. Odpovědnou za tyto pozdní platby označena osobou mající v rozhodném období dispoziční práva k účtu a provádějící platby a starosta obce jako vedoucí účetní jednotky. Obecní úřad v reakci na tuto zprávu vyhotoví patřičný dopis odpovědným osobám.
Ad.11.) Návrh usnesení: viz přijatá usnesení v rámci jednotlivých bodů programu.
Ad.12.) Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 22.10 hodin.

Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Monika Bervidová …………………………….

Martin Beran ….………………………….
Návrhová komise : Mgr.Roman Kvasnička
Iva Dmejchalová
Starosta : Mgr. Roman Kvasnička .……….………………