Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.12.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 6.12.2007

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Připomínky k zápisu ze dne 8.11.2007
06) Připomínky občanů
07) Kontrola plnění usnesení
08) Územní plán obce a stavební uzávěra
09) Rozpočet obce na rok 2008
10) Organizační postupy k ukončení roku 2007
11) Různé
12) Návrh usnesení
13) Závěr
Ad. 1.) Jednání zahájil starosta obce v 18.03 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.
Ad.2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr.Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Miroslava Rázková
Nepřítomni : Libor Vavřinka, Ing. Monika Bervidová, Martin Beran
Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a že zastupitelstvo je schopné usnášení.
Ad.3.) Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně. Za ověřovatele navrženi Ing. Robert Bezr a Iva Dmejchalová – 5 pro, 1 proti
Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Miroslava Rázková a paní Iva Dmejchalová.
Ad.4.) Poté se přistoupilo ke schválení programu zasedání, bylo navrženo rozšíření programu o připomínky občanů, tzn. že po bodě 5) Připomínky k zápisu ze dne 8.11.2007,bude následovat bod 6) Připomínky občanů - hlasováno 5 pro,1 proti.
Ad.5.) K minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis se tímto stal právoplatným.
Ad.6.) p. Fátorová – připomínka ohledně svodidel - v dopravním projektu ověřit polohu svodidel v úseku Fátorová – Hájek.
P. Fátorová poděkovala obci za zakoupení vánočního světelného řetezu na vánoční strom, který se v obci slavnostně rozsvěcel na 1. neděli adventní.
P.Fátorová se poté dotázala na prostor bývalé prodejny a možnost jejich uvolnění pro spolkovou činost v obci, neboť je zde více zájemců o tento způsob využití. Zastupitelé shledali rozvoj této aktivity přínosným a navrhli OÚ vstoupit v jednání s dosavadním uživatelem a navrhnout variantu dohody o ukončení a v případě neúspěchu dát z prostor výpověď. Výpovědní lhůta činí 1 rok a lze v této době výpověď vzít zpět.
Ad.7.) Dále se přistoupilo ke kontrole plnění minulého usnesení – Finanční výbor pro nemoc Ing. Bervidové nevypracoval zavčasu návrh rozpočtu obce na rok 2008. Starosta obce vyzve Finanční výbor, aby veškeré náležitosti související s financemi uvedl do uspokojivého stavu, a to do 13.12.07 a zároveň osloví paní Károvou a bude ji informovat o možnosti případného využití jejích služeb v tomto směru.
Ad.8.) Starosta obce vyvěsí přepracovanou Územní studii.
Všem stavebníkům, kteří řádně zažádali, byly vydány vyjímky ze stavební uzávěry. Pouze u Ing. Baďury nejsou k dispozici potřebné materiály – bude projednáno na příštím zastupitelstvu.
Manželé Smolovi dosud nezažádali o vyjímku ze stavební uzávěry.
Plynofikace – stavební povolení na plynofikaci – Ing. Pilař.
Dopravní režim – v polovině ledna 2008 bude projekt ke schválení se zohledněním připomínek z minulého zastupitelstva.
P. Helinger – doručil písemný návrh na změnu ÚP obce. Konstatováno, že uplynuly příslušné lhůty k připomínkám či pozměňovacím návrhům. V tomto duchu bude odpovězeno.
Ad.9.)
Finanční výbor nedodal včas návrh rozpočtu obce na rok 2008, proto se tohoto úkolu ujal starosta obce.
Financování obce se bude řídit podle zák. č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtovým provizoriem. Starosta doporučil zastupitelstvu obce Divec schválit rozpočtové provizorium na dobu 1. čtvrtletí roku 2008. Příjmy 94.199,- Kč/měsíc, výdaje 94.199,- Kč/měsíc.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. čtvrtletí roku 2008 – příjmy 94 199,- Kč/měsíc, výdaje 94199,- Kč/ měsíc.
Rozpočtové provizorium je účinné od 1.1.2008 do doby schválení rozpočtu na rok 2008. 1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky.
2) Obec hradí závazky z jž uzavřených smluv.
3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO.
Jednomyslně schváleno.
Po schválení rozpočtu pro rok 2008 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2008.


Ad.10.) Byla ustanovena Inventarizační komise ve složení:
Ad.10.)
Byla ustanovena Inventarizační komise ve složení:
Ing. Monika Bervidová, Hana Fátorová, Eva Vodová – jednomyslně schváleno.
Starosta ukládá předsedovi Finančního výboru zpracovat metodický postup inventarizace (rozsah,termíny….) dle platných směrnic – kontrola na příštím řádném zastupitelstvu.
Ad.11.)
Zastupitelé přehodnotili způsob a výši odměn za výkon funkce člena ZO obce. Dúvodem je vytvoření prostoru pro ohodnocení práce za uplynulé čtvrtletí. ZO po skončení čtvrtletí zhodnotí práci jednotlivých zastupitelů a v případně dobře odvedené práce a plnění uložených úkolů odsouhlasí individuální mimořádné odměny, jejichž celková výše nepřesáhne 100% nově stanovených odměn.
Návrh usnesení – ZO schvaluje s účinností od 1.1.2008 odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v 50% výši odměn schválených zastupitelstvem – usnesení č. 5/07 - ze dne 7.12.2006
Ing. Bezr - skládka cihel na obecním pozemku. Starosta informoval, že k dočasnému odložení cihel došlo z důvodu nejsízdnosti komunikace ke stveništi p. Krejzi. Přislíbil v nejbližším možném vhodném termínu cihly přemístit. V současnosti je p. Krejza po vážnějším úrazu a k realizaci nedošlo. Závěr: Zkontaktovat p. Krejzu a vyzvat jej, aby v co nejkratší době uvedl obecní pozemek do původního stavu (do 7 dnů od výzvy). V případě neuposlechnutí bude následovat výměr za zábor veřejného prostranství.
Provést revizi kolaudace chodníku v obci. Provede starosta spolu s pí Rázkovou.
Starosta informoval přítomné o podání žádosti o kolaudaci na komunikace Nová, Severní, Solná ve vlastnictví Sdružení sítě Divec.
Dále informoval o příslibu spol. HNG o poskytnutí daru obci k zakoupení kancelářského nábytku pro potřeby OÚ.
Zvážit opravu Obecního úřadu – revize stavu přestavby OÚ – jako 1.krok bude toto projednáno na Výboru pro územní plánování a výstavbu 8.1.2008
20.00 hod. odchod JUDr. Muzikanta.
Ad.12.) Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na dobu 1. čtvrtletí roku 2008 – příjmy 94.199,- Kč/měsíc, výdaje 94.199,- Kč/ měsíc.
Rozpočtové provizorium je účinné od 1.1.2008 do doby schválení rozpočtu na rok 2008. 1) Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz OÚ a obce, přičemž dbá na hospodárné a efektivní nakládání s rozpočtovými prostředky.
2) Obec hradí závazky z jž uzavřených smluv.

3) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZO.

ZO schvaluje s účinností od 1.1.2008 odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v 50% výši odměn schválených zastupitelstvem – usnesení č. 5/07 - ze dne 7.12.2006.
Ad.13.) Ve 20,50 hodin starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: Ing. Bezr Robert …………………………….

Iva Dmejchalová ….………………………….
Návrhová komise : Miroslava Rázková …………………………….
Iva Dmejchalová…………………………………
Starosta : Mgr. Roman Kvasnička .……….………………