Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva ze dne 14.12.2007

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Divec
ze dne 14.12.2007
Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Veřejnoprávní smlouva
06) Různé
07) Návrh usnesení
08) Závěr


Ad. 1) Jednání zahájil starosta obce v 17,30 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů.

Ad.2) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Ing. Robert Bezr, Eva Vodová, Miroslava Rázková, Martin Beran
Nepřítomni : Libor Vavřinka,
Omluveni: Ing. Monika Bervidová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant.

Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce, a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

Ad.3) Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně. Za ověřovatele navrženi Miroslava Rázková, Martin Beran – schváleno jednomyslně.
Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Ing. Robert Bezr, Miroslava Rázková.

Ad.4) Program zasedání byl schválen bez připomínek a doplnění.

Ad.5.) Zastupitelstvo obce se po delší rozpravě usneslo na tom, že rozhodnutí o veřejnoprávní smlouvě ( spolupráce s Městskou policií HK) bude vzhledem k závažnosti a těsné nadpoloviční účasti zastupitelů projednáno na řádném zasedání ZO dne 10.1.2008. Schváleno jednomyslně.
Návrh veřejnoprávní smlouvy bude do projednání zveřejněn na úřední desce vývěsní tabuli.

Ad.6) Žádost pana Baďury o výjimku ze stavební uzávěry bude projednána na Výboru pro územní plánování a výstavbu 8.1.2008 a následně předloženo zastupitelstvu 10.1.2008.

Výjimka ze stavební uzávěry pro SDH Divec. Byla předložena projektová dokumentace s přílohami. Výbor pro územní plánování a výstavbu s udělením výjimky vyslovilo souhlas. ZO na tomto základě schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro SDH Divec na stavbu přístřešku (u hřiště) na pozemkové parcele č. 298/4 v k.ú. a obci Divec. – Schváleno jednomyslně

Ad. 7) Návrh usnesení:
Usnesení č. 73/2007: Zastupitelstvo obce se usneslo, že konečné rozhodnutí o veřejnoprávní smlouvě ( spolupráce s Městskou policií HK) bude vzhledem k závažnosti a těsné nadpoloviční účasti zastupitelů projednáno na řádném zasedání ZO dne 10.1.2008.

Usnesení č. 74/2007: Zastupitelstvo obce schvaluje vyjímku ze stavební uzávěry pro SDH Divec na stavbu přístřešku (u hřiště) na pozemkové parcele č. 298/4 v k.ú. a obci Divec.

Ad. 8) Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a v 18.43 hodin mimořádné zasedání ukončil.Zapisovatel: Eva Vodová …………………………….

Ověřovatelé: Miroslava Rázková , …………………………….
Martin Beran…………………………………….
Návrhová komise Mgr. Roman Kvasnička ……………………
Ing. Robert Bezr……………………………
Starosta : Mgr. Roman Kvasnička .……….……………………