Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z dubnového zasedání ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 3.4. 2008

Program zasedání

01) Uvítání

02) Prezence a  kontrola usnášeníschopnosti

03) Slib člena ZO Divec, volba místostarosty

04) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

05) Schválení programu zasedání

06) Schválení zápisu z minulého zasedání

07) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

08) ÚPO a stavební uzávěra

09) Žádost o odkoupení obecního pozemku

10) Různé

11) Návrh usnesení

12) Závěr

 

Ad 1.) Starosta obce zahájil jednání  v 18.00 hod., přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů

 

Ad 2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant , Miroslava Rázková
Nepřítomni:  Libor Vavřinka, Ing. Monika Bervidová, Martin Beran


Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a že zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.

 

Ad 3.) Pan Luboš Pešek složil slib člena zastupitelstva jeho přečtením a následným podpisem.

Text slibu: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.  Odpověď : Slibuji.

Poté následovala volba místostarosty obce. Navržena byla paní Miroslava Rázková a hlasováním byl tento návrh jednomyslně schválen.

 

Ad 4.) Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová – schváleno jednomyslně. Za ověřovatele byli navrženi p. Miroslava Rázková a p. Iva Dmejchalová – schváleno jednomyslně.  


Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení JUDr. Svatopluk Muzikant a Mgr. Roman Kvasnička

 

Ad 5.)  Navržený program zasedání byl po přečtení jednomyslně schválen bez jakýchkoli připomínek.  

 

Ad 6.)  Starosta obce se omluvil, že zápis z minulého zasedání nebyl vyvěšen na internetových stránkách v termínu. Příčinou byla příprava nových internetových stránek obce a tudíž nefunkčnost starých.

 

Zápis byl ale řádně vyvěšen na úřední desce  - nikdo žádné připomínky nevznesl, zápis se stal tímto právoplatný.

 

Ad 7.)  Na základě kontroly plnění minulého usnesení bylo zkonstatováno, že oba úkoly byly splněny.

 

Ad 8.) ÚPO

Písemné vyhotovení návrhu ÚPO i vyhotovení v elektronické podobě  jsou pro nahlédnutí k dispozici na obecním úřadě.

Na 29.4.2008 je svoláno na MMHK ústní projednání návrhu, kterého se bude účastnit místostarostka paní Miroslava Rázková.

Vysvětlení k usnesení č. 14/2008: jedná se o organizační opatření. Koncept je v důsledku schvalování návrhu ÚPO a schválené územní studii nadbytečný.  

Stavební uzávěra

Předsedkyně Výboru pro územní plánování a výstavbu přednesla žádost manželů Rálišových, kteří žádají o udělení vyjímky ze stavební uzávěry pro zakrytí terasy u rekreačního domku č.e. 29 na prcele st. 107 a p.č. 226/23 v k.ú. a obci Divec.

Na základě konstatování, že úpravy proběhnou v duchu vzhledu okolních chatek zastupitelstvo obce vyjímku povoluje.

Návrh usnesení: ZO povoluje vyjímku ze stavební uzávěry č. 17 pro zakrytí terasy u rekreačního domku č.e. 29 na prcele st. 107 a p.č. 226/23 v k.ú. a obci Divec.

Schváleno jednomyslně.

 

Dopravní režim obce – jeho schválení brání chybějící kolaudace ulice Solná, Severní, Nová. ZO rozhodlo počkat se schvalováním dopravního režimu do doby odstranění kolaudačních závad, respektive do 30.9.2008, kdy by tyto měli být odstraněny. V tomto mezidobí se ZO bude zabývat možným zredukováním množství značek z důvodu nezbytnosti a přehlednosti.

ZO proto uložilo kontrolnímu výboru provést revizi nutnosti osazení dopravních značek v ulici Solná.

 

Dotaz p. Kadleček – jaké jsou parametry Biokotelny, dopad na životní prostředí.  Bylo sděleno, že tyto dotazy budou zodpovězeny na avizované schůzce v jídelně SV Metal.

Dotaz p. Mach – jaký je schválený způsob vytápění obce. Odpověď: Pro potřeby zpracování ÚPO je zvolen jako hlavní zdroj vytápění PLYN viz usnesení č. 68/2007. O konečném podobě zdroje bude rozhodnuto na základě zájmu obyvatel mezi plynem a biomasou.

Ad 9.) Žádost paní Černé o odkoupení pozemku č. 275/30 ve vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že obec doposud nemá schválený ÚP obce, zastupitelstvo uzavřelo, že není dobré v tuto chvíli prodávat historický průpich z páteřní komunikace do eventuelně nově vznikajících lokalit a doporučuje vyčkat do schválení ÚPO, který určí funkční využití území a jeho možné budoucí využití.

 

Návrh usnesení:

Obec nebude do doby schválení ÚPO převádět pozemky a nemovitosti v jejím vlastnictví.

Žádost paní Černé Julie na odkoupení poz. p. č. 275/30 se zamítá – schváleno jednomyslně.

 

Ad.10.) p. Mach – vznesl připomínku k ošetření památných dubů v ulici Solná – upozornil na proschlé větve, možnost jejich pádu a následných škod.

 

ZO ukládá starostovi podat žádost na Odbor životního prostředí týkající se ošetření dubů na náklady státu.  Starosta obce bude informovat o výsledku jednání.

 

Dále pan Mach upozornil na vhodnost objednat technické služby a provést úklid obce (především krajnic).

 

Další připomínkou bylo 2x ročně objednat na základě žádosti občanů velkokapacitní kontejner – s tím souvisí uvědomění občanů prostřednictvím letáčků do poštovních schránek.

 

OÚ osloví Magistrát města za účelem úklidu prostoru přilehlých příkopů podél komunikace Slatina  -  Divec. 

 

Tlumočený dotaz pana Hrnčíře – v jaké fázi je oprava zpevněné plochy u popelnic. Starosta obce vyzve ještě jednou pana Berana k předložení cenové nabídky.

 

Starosta ukládá Kontrolnímu výboru vyzvat pana Krejzu k úklidu znečištěné komunikace.

 

ZO na svém prosincovém zasedání schválilo, že odměna zastupitelům bude s účinností od 1.1.2008 v poloviční výši s tím, že na konci čtvrtletí dojde ke zhodnocení  činnosti jednotlivých zastupitelů a v případě spokojenosti s jejich prací k dorovnání odměn. Zastupitelstvo v rámci hodnocení neshledalo závažné nedostatky v práci jednotlivých zastupitelů a do budoucna kladlo důraz na osobní účast zastupitelů na veřejných zasedání.   Ke schvalování dorovnání odměn zastupitelstvo jednomyslně nepřistoupilo.

K odměnám od 3.4.2008 dle novelizované vyhlášky.

 

Návrh usnesení

ZO schvaluje s účinností od 3.4.2008 odměny zastupitelům obce ve výši dle nařízení vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů. Schváleno jednomyslně.

 

ZO stanovilo harmonogram veřejných zasedání ZO na každý 1. čtvrtek sudého měsíce v roce. V liché týdny budou zasedání neveřejná. V případě potřeby bude svoláno zasedání mimořádné.

 

Pan Pešek  zjistí možnosti likvidace pařezů po pokácených lípách a bude o možnostech realizace informovat obecní úřad, který zajistí objednávku.

 

Ad.11.) Návrhová komise zrekapitulovala průběžně navrhovaná a schvalovaná usnesení. 

Ad.12.)  Starosta v 19.33 hod. poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

Zapisovatel: Eva Vodová


Ověřovatelé: Iva Dmejchalová

Miroslava Rázková


Starosta: Mgr. Roman Kvasnička