Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z květnového zastupitelstva

Zápis z mimořádného  zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 22.5.2008   

Program zasedání

01) Uvítání
02) Prezence a kontrola usnášeníschopnosti
03) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
04) Schválení programu zasedání
05) Přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje
06) Různé
07) Návrh usnesení
08) Závěr

Ad 1.) Jednání zahájil starosta obce v 18.06 hod.,  přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

 

Ad 2.) Přítomní z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Miroslava Rázková, Eva Vodová, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Martin Beran, Ing. Monika Bervidová


Nepřítomni: Libor Vavřinka, Luboš Pešek


Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a že zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné.

 

Ad 3.) Následovala volba zapisovatele. Navržena paní Eva Vodová - schváleno jednomyslně.

Za ověřovatele byli navrženi: Ing. Monika Bervidová a Martin Beran - schváleno jednomyslně.
Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Miroslava Rázková a Iva Dmejchalová.

 

Ad 4.) Poté starosta přečetl navržený program zasedání, tento byl bez připomínek schválen.

 

Ad 5.) Obec Divec obdržela z POV Královéhradeckého kraje investiční dotaci ve výši 185 000 Kč. Tato bude použita na „Komplexní úpravu veřejného prostranství.“

 

Návrh usnesení: ZO  Divec schvaluje přijetí této dotace a souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajskám úřadem Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace. Schváleno jednomyslně.

 

Nadále se bude aktivita zastupitelstva v této akci upírat k určení konkrétní podoby úpravy veřejného prostranství.

 

Potom starosta obce podal zprávu o výsledcích Auditu, který se na obci konal 16.4. : Při přezkoumání hospodaření podle §10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) – viz bod III. 2. h) této zprávy.

Inventurní soupis účtu 031 nesouhlasí s evidencí výpisu z Katastru nemovitostí

 

Dále bylo kontrolou zjištěno, že předpisy předem známých příjmů (poplatek ze psa a nájemné) nejsou účtovány na začátku účetního období, ale pouze při jejich úhradě. Kontrolní komise vypracuje metodiku evidence psů + způsob kontroly placení.

 

Ad 6.) Dotaz pana Muzikanta – v jaké fázi se nachází povolení ke stavbě plynovodu  - starosta informoval, že stavební povolení je v právní moci. K tomu dodal, že bude v nejbližších dnech vypracován energetický audit obce a předán obci.

Na příští zastupitelstvo si paní Rázková připraví podklady k případné realizaci zvýšení daně z pozemků.

 

Starosta obce si sjedná pracovní schůzku na VAKu s Ing. Loskotem ohledně převedení sítí ze Sdružení stavebníků na obec a následně na VAK.

 

Na příští zastupitelstvo si paní Rázková připraví informaci o možnosti změny kolaudace chodníků pouze po jedné straně v ulici Severní, Solná, Nová.

 

Starosta obce si připraví informaci o výsledku jednání s VAKEM ohledně převedení sítí.

 

Ad 7.) Návrh usnesení:

ZO schvaluje přijetí investiční dotace z POV Královéhradeckého kraje 2008 ve výši 185 000,- Kč na akci „Komplexní úprava veřejného prostranství“ o celkových předpokládaných nákladech 820 000,- Kč.

 

Ad 8.) V 19,51 hodin starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

 

Zapisovatel:

Eva Vodová ……………………………

 

Ověřovatelé:

Ing. Monika Bervidová ……………………………

Martin Beran ….……………………………………


Starosta:

Mgr. Roman Kvasnička .……….………………