Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Zápis z červnového zasedání

Zápis ze zasedání ZO ze dne 5.6.2008 

Program zasedání:

01)  Uvítání

02)  Prezence a kontrola usnášeníschopnosti

03)  Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

04)  Schválení programu zasedání

05)  Závěrečný účet obce

06)  Energetický audit obce

07)  Různé

08)  Návrh usnesení

09)  Závěr

 

Ad 1) Oficiální jednání zahájil starosta obce v 18.06 hod. a přivítal přítomné z řad zastupitelů i občanů.

 

Ad 2) Přítomni z řad zastupitelů dle prezenční listiny: Mgr. Roman Kvasnička, Miroslava Rázková, Iva Dmejchalová, JUDr. Svatopluk Muzikant, Martin Beran.

Nepřítomni: Ing. Monika Bervidová, Luboš Pešek, Libor Vavřinka, Eva Vodová.

Na základě prezenční listiny starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a že zastupitelstvo je schopné usnášení.

 

Ad 3) Následovala volba zapisovatele. Navržen JUDr. Svatopluk Muzikant-schváleno jednomyslně. Za ověřovatele zápisu byli navrženi Iva Dmejchalová a Martin Beran - schváleni jednomyslně. Dále byla jednomyslně schválena návrhová komise ve složení Mgr. Roman Kvasnička a Miroslava Rázková.

 

Ad 4) Program zasedání byl schválen bez připomínek a doplnění.

 

Ad 5) S návrhem Závěrečného účtu obce vystoupil starosta obce. K tomuto bodu jednání vystoupil s připomínkami  p. Mach. Ten poukázal na chyby a nepřesnosti, žádá opravit bod 4) a dále s poukazem na výsledky provedeného auditu se dotazuje na skutečný stav, zda byl či nebyl uskutečněn prodej pozemku dle bodu č. 7). Starosta reagoval, že neřečný účet obce zpracovala dle předchozích podob, jejichž autorem je pan Mach, účetní obce a pokud jde o nepřesnosti a chyby v psaní a počtech budou tyto upraveny a nesrovnalosti uvedeny do souladu se stavem roku 2007. Za tím účelem kontaktuje starosta účetní obce a společně zjednají nápravu. Dále pan Mach poukazuje na nefungující elektronickou podatelnu obce a na možné porušení zákona a poukazuje na vlastní zkušenost s tím, že mu nebyla poskytnuta v zákonné lhůtě požadovaná informace. Na to reagoval starosta tím, že jeho žádost neregistruje, vše prověří u správce internetových stránek obce a požadovanou informaci p. Machovi obec neprodleně poskytne a zejména zjedná v tomto ohledu nápravu tak, aby vše řádně fungovalo.

 

Starosta zopakoval výsledky auditu obce provedeného pracovnicemi Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, vlastní informace již proběhla na mimořádném zasedání ZO dne 22.5.2008. Informoval o tom, že na základě výsledků auditu bude třeba provést nové ocenění majetku dle platných právních předpisů. Dle jeho názoru by to měl provést finanční výbor a navrhuje termín do měsíce října 2008.

K tomuto bodu vystoupil p. Mach, který zkritizoval to, že starosta neustál stanovení historické ceny pozemků obce. Starosta reagoval na připomínky p. Macha a konstatoval, že při auditu upozorňoval na fakt, že toto ocenění nebylo předešlými audity shledáno nesprávným a bylo to probíráno i při minulém auditu bez negativních závěrů. Nicméně i přes to auditoři krajského úřadu setrvali na přecenění. Výtky pana Macha starosta odmítá. 

Ad 6) Starosta obce informoval přítomné o tom, že byl vyhotoven energetický audit obce, byl předložen ve třech výtiscích, které jsou k tímto k dispozici zastupitelům i občanům obce, bohužel zatím není v elektronické podobě. Tento audit byl plně uhrazen firmou SV Metal a stál 200.000,- Kč. Pan Mach vznesl požadavek, aby byl energetický audit dostupný i v elektronické podobě. K připomínce a k návrhu p. Macha, aby tak starosta učinil a napravil věc do 30 dnů, zaujal stanovisko p. starosta s tím, že věc dá do patnácti dnů do pořádku. Zastupitelstvo v tomto duchu ukládá starostovi obce zajistit do 15 dnů v elektronické podobě Energetický audit obce tak, aby byl plně k dipozici zastupitelům i občanům obce. Dále paní Dmejchalová informovala, že audit bude použit v budoucnu a není to pouze pro zvažovaný projekt kotelny na biomasu, ale i pro plánovanou plynofikaci obce.

 

Ke zvažovanému projektu vytápění obce biomasou vystoupil p. Mach, když poukázal na mnohá úskalí a finanční náročnost tohoto projektu. Starosta poukázal na fakt, že v obci Kněžice taková kotelna funguje. Se stanoviskem k tomuto tématu vystoupil zastupitel p. Muzikant, když uvedl, že je k projektu možného budoucího vytápění obce od samého začátku skeptický, nesouhlasí s ním, protože by vedl k budoucímu mnohaletému neúměrnému zatížení obecního rozpočtu i vzhledem k neustále rostoucím cenám vstupů. Starosta k tomuto dodal, že je uvažováno setkání zájemců se zpracovatelem energetického auditu za účelem získání více konkrétní informací týkajících se vytápění obce biomasou.

 

Pan Mach vyjádřil nesouhlas s tendenčními informacemi v obecním občasníku zejména k tomuto tématu, má pocit, že informace v občasníku nebyly objektivní. Myšlenka informačního občasníku pro občany obce je zajímavá a potřebná a v této souvislosti navrhuje, aby to i po formální stránce dotaženo, a to až po redakční radu, která by byla garantem objektivnosti zveřejňovaných informací tak, aby byla vyloučena případná prezentace subjektivních názorů jednotlivce. 

 

Ad 7) Úvodem tohoto bodu jednání vystoupila paní místostarostka Miroslava Rázková a přednesla návrh Obecně závazné vyhlášky č. 01/2008 obce Divec o stanovení koeficientu daně z nemovitostí. Vysvětlila v jakési „důvodové zprávě“ spolu s panem Machem, který fungoval v dané věci jako ekonomický poradce, že na jedné straně stoupají požadavky občanů a ceny služeb (udržování čistoty, zeleně, odvoz odpadů, energie) a na straně druhé je třeba pro to zajistit zdroje. Tato navrhovaná úprava, zvýšení o 120 procent, přinese obci přibližně 300 tisíc Kč ročně. Návrh Usnesení: ZO Divec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2008 obce Divec o stanovení koeficientu daně z nemovitostí. Schváleno jednomyslně.

 

Dále v tomto bodě informoval pan starosta o probíhajících jednáních na VaK  ve věci převedení kanalizace a vodovodu ze sdružení na obec a následně na VaK, detaily na dalším zasedání ZO.

 

Paní místostarostka informovala o problémech v kolaudaci ulice Solné, žádné změny v již zahájeném řízení nejsou možné, dopravní značení „Projíždíte stavbou“ bude vyhotoveno do prázdnin.

 

Dále vystoupila paní Fátorová, která není spokojena s tím, že nejsou již instalována svodidla v blízkosti jejího domku, která by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu a ochránit osoby i majetek.

 

Pan Mach poukázal na opětovnou instalaci kamenů na obecním pozemku panem Vašatou a na možné ohrožení osob.

 

Aby pouze nekritizoval poděkoval obecnímu úřadu za možnost odložení nepotřebných věcí do velkoobjemového kontejneru, bohužel toho opět využili někteří jedinci k likvidaci vlastního nepořádku, kteří během krátké doby kontejner využili po svém a odložili zde m.j. pneumatiky a další odpad. Dále poděkoval za údržbu obecní zeleně s tím, že není prováděna všude, chtěl by být informován o tom, proč tomu tak je, dotazy k poplatkům za psy a konečně dotaz k účelu poskytnuté dotace s tím, že žádat dotaci na úpravu zeleně, když mnohde chybí chodníky, jsou výtluky v komunikacích se mu nejeví jako rozumné.

 

Paní Dmejchalová přečetla cenovou nabídku zahradní architektky ing. Hladíkové na úpravu ozelenění návse obce, jak ji bylo uloženo na minulém zastupitelstvu.

 

V závěru této části programu vystoupil pan starosta s tím, že provedená změna četnosti jednání ZO (jednou  za dva měsíce) se neosvědčila a ZO se vrátí k původní frekvenci 1x měsíčně, a to první čtvrtek v kalendářním měsíci.

 

Ad 8) Návrh usnesení:

Usnesení č. 20/2008: ZO Divec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2008 obce Divec o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.

Usnesení č. 21/2008: ZO Divec ukládá starostovi obce zajistit do 15 dnů v elektronické podobě Energetický audit obce tak, aby byl plně k dipozici zastupitelům i občanům obce.

 

Ad 9) Jednání ZO obce Divec ukončil starosta obce v 19.35 hodin a poděkoval všem přítomným za účast.

 

Zapisovatel:

JUDr. Svatopluk Muzikant …………………………….

Ověřovatelé:

Iva Dmejchalová ……………………………

Martin Beran ….……………………………


Starosta:

Mgr. Roman Kvasnička .……….………………