Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Usnesení z červnového zasedání

U S N E S E N Í

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Divec konaného dne 5.6.2008  

ZO schvaluje   

Usnesení č. 20/2008: ZO Divec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2008 obce Divec o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.  

ZO ukládá 

Usnesení č. 21/2008: ZO Divec ukládá starostovi obce zajistit do 15 dnů v elektronické podobě Energetický audit obce tak, aby byl plně k dipozici zastupitelům i občanům obce.

 

místostarosta obce...........................

starosta obce.............................