Obec Divec

oficiální webové stránky obce

Informace o obci

O naší obci

Obec Divec na Google mapáchObec Divec leží cca 2 km severovýchodním směrem od východočeské metropole Hradce Králové. Počtem obyvatel (227) tak i rozlohou svého katastru (350 ha) patří mezi menší obce Královéhradeckého kraje.

Obec leží v přírodním klínu lesních revírů Spáleník/Dehetník a Ouliště. Na severu se Divce dotýká potok, který pramení u Horního Černilova a ústí u Ruseku do Skalického potoka. Půdy katastru jsou těžké, jílovité a deštivé počasí nepříznivě ovlivňuje jejich hektarové výnosy, proto byla pole převážně odvodněna. Pod Spáleným kopcem vyvěral silný pramen, který v suchých letech zásoboval obec pitnou vodou. (Dnes již historie, pramen je velmi slabý, je u něj studánka a křížek.) Při č.p. 29 roste staletá lípa vyžadující ochranu státu.

Číst dál...

ADRESA OBECNÍHO ÚŘADU Obecní úřad Divec
Divec 41
PSČ 500 03
Důvod a způsob založení Obec Divec je veřejnoprávní korporace zřízená v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Starosta: Ing. Roman Hrnčíř
Místostarostka: Kateřina Medková
Zastupitelé
(celkem 7 členů):
Zdeněk Medek
Ing. Miroslav Líbal
Pavel Tojnar
Martin Beran
Marta Grandová
Rada: Nezřizuje se
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
 Úřední hodiny: 1.6.-31.12. středa 17:00 - 18:00, 1.1.-31.5. středa 17:00-19:00 
první středu v měsíci (zasedání zastupitelstva od 18.00) 17:00 - 18:00
 Telefonní čísla: Starosta: +420 608 978 884
Místostarostka: +420 608 968 878
 Čísla faxu:  Obec nemá fax.
 Adresa internetové stránky:  www.divec.cz
Adresa e-podatelny: Elektronická podatelna
Další elektronické adresy: Datová schránka: w2ja6je
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT 233922129/0300
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.
45978123
DOKUMENTY
Seznam hlavních dokumentů: Územní plán obce
Rozpočtový výhled obce
Program rozvoje obce
Zpráva o přezkoumání rozvoje obce
 Rozpočet: Více informací v sekci Rozpočty obce
ŽÁDOSTI O INFORMACE Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY Více informací na stránce Opravné prostředky
FORMULÁŘE Obec nepoužívá formuláře.
POPISY POSTUPŮ (návody pro řešení životních situací): https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
PŘEDPISY
Nejdůležitější používané předpisy: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Vydané právní předpisy: Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci Vyhlášky.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Sazebník úhrad - viz níže
LICENČNÍ SMLOUVY Obec nemá uzavřené žádné licenční smlouvy.
VÝROČNÍ ZPRÁVA Více informací v sekci Výroční zprávy

Ceník úhrad

Sazebník úhrad vychází ze smyslu § 17 odst. 1) zák. č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací s tím, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojenou s příslušným úkonem.

Položka: Cena v Kč:
1) Náhrada za odeslání informace poštou: 50
2) Telekomunikační poplatky 0
3) Nahlížení do spisu v úředních hodinách 0
4) Náklady spojené s použitím výpočetní techniky za A4 5
5) Ostatní náklady - hodinová sazba 150

Elektronická podatelna

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

 

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,   

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo  

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,   

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Fotogalerie se připravuje
Adresa obecního úřadu: Obecní úřad Divec
Divec 41
PSČ 500 03
Telefon: +420 608 978 884,pí.Medková 608 968 878
WWW: http://www.divec.cz
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední hodiny: 1.6.-31.12. středa 17:00 - 18:00, 1.1.-31.5. středa 17:00-19:00 
první středu v měsíci (zasedání zastupitelstva od 18.00) 17:00 - 18:00
Číslo účtu: 233922129/0300
IČO: 45978123
DIČ: CZ45978123
Starosta: Ing. Roman Hrnčíř
Místostarostka: Kateřina Medková
Zastupitelé: Zdeněk Medek
Ing. Miroslav Líbal
Pavel Tojnar
Martin Beran
Mgr. Roman Kvasnička
Rada: nezřizuje se

Ceník úhrad

Sazebník úhrad vychází ze smyslu § 17 odst. 1) zák. č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací s tím, že nezahrnuje náhradu pracovního času spojenou s příslušným úkonem.

Položka: Cena v Kč:
1) Náhrada za odeslání informace poštou: 50
2) Telekomunikační poplatky 0
3) Nahlížení do spisu v úředních hodinách 0
4) Náklady spojené s použitím výpočetní techniky za A4 5
5) Ostatní náklady - hodinová sazba 150

Elektronická podatelna